Privatlivspolitik

Forord

Vi, Flix SE, herunder vores datterselskaber (herefter samlet benævnt “FlixBus”, “vi” eller “os”) vil gerne informere dig her om databeskyttelse hos FlixBus.

Databeskyttelsesforordninger til beskyttelse af den person, der påvirkes af databehandling (vi benævner dig herefter som en registreret, samt “kunde”, “bruger”, “dig” eller “registreret”), opstår nærmere bestemt fra EU’s generelle forordning om databeskyttelse (forordning (EU) 2016/679, herefter benævnt “den generelle forordning om databeskyttelse”). I det omfang vi beslutter formålene med og midlerne til databehandling, enten alene eller i fællesskab med andre, omfatter dette primært forpligtelsen til at informere dig gennemsigtigt om typen, omfanget, formålet, varigheden og retsgrundlaget for behandlingen (jf. Artikel 13 og 14 i den generelle forordning om databeskyttelse).

Formålet med denne politik (herefter benævnt “databeskyttelsespolitik”) er at informere dig om den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger.

Vores databeskyttelsespolitik har en modulær struktur. Den består af én del, der indeholder generelle oplysninger om al behandling af personoplysninger og behandlingssituationer, der træder i kraft, hver gang vores hjemmeside tilgås (paragraf 1 Generelle oplysninger) og en særlig del, hvis indhold kun henviser til den behandlingssituation, der er angivet deri med navnet på det respektive tilbud eller produkt, nærmere bestemt, når du besøger vores hjemmesider, som er beskrevet nærmere her (paragraf 2 Særlige oplysninger).

Du kan finde yderligere juridiske oplysninger her:

vedrørende FlixBus:

Reservationsvilkår og -betingelser

Befordringsvilkår og -betingelser

Vedrørende FlixTrain:

Prisbetingelser for FlixTrain GmbH

Befordringsvilkår og -betingelser for FlixTrain GmbH

For jobansøgere:

Databeskyttelsesoplysninger for jobansøgere

1. Generelle oplysninger

1.1 Definition af betegnelser

Denne databeskyttelsespolitik er baseret på følgende definitioner af betegnelser, som beskrevet i Artikel 4 i den generelle forordning om databeskyttelse:

 • personoplysninger” er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (“registreret”). Ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet (Artikel 4(1) i den generelle forordning om databeskyttelse). Identificerbarhed kan også tilvejebringes ved at linke sådanne oplysninger eller anden yderligere viden. Dette afhænger ikke af forekomsten, formen eller den fysiske udformning af oplysningerne (fotos, video- eller lydoptagelser kan også indeholde personoplysninger).
 • “behandling” er enhver aktivitet eller række af aktiviteter, med eller uden brug af automatisk behandling, som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for (dvs. teknologiunderstøttet). Dette omfatter navnlig indsamling (dvs. indkøb), registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse af personoplysninger, samt ændring af definitionen af et mål eller formål, der oprindeligt blev brugt som grundlag for databehandling (Artikel 4(2) i den generelle forordning om databeskyttelse).
 • “dataansvarlig” er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger (Artikel 4(7) i den generelle forordning om databeskyttelse).
 • “databehandler” er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne, nærmere bestemt i overensstemmelse med dennes anvisninger (Artikel 4(8) i den generelle forordning om databeskyttelse).
 • “tredjemand” er en anden fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed eller institution eller ethvert andet organ end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed, der er beføjet til at behandle personoplysninger; dette omfatter også andre juridiske enheder, der tilhører koncernen (Artikel 4(10) i den generelle forordning om databeskyttelse).
 • Den registreredes “samtykke“ betyder enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling (Artikel 4(11) i den generelle forordning om databeskyttelse).

1.2 Navn og adresse på den dataansvarlige

Den person, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger (Artikel 4(7) i den generelle forordning om databeskyttelse), er:

Flix SE  
Friedenheimer Brücke 16  
80639 München  
Telefon: +49 (0)30 300 137 300

E-mail service@flixbus.dk

Yderligere oplysninger om vores virksomhed kan findes i den juridiske meddelelse.

1.3 Kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren

Vores virksomheds databeskyttelsesrådgiver er tilgængelig til at besvare alle dine spørgsmål til enhver tid og som kontaktperson med hensyn til databeskyttelse.

Hendes kontaktoplysninger er:

Flix SE  
Friedenheimer Brücke 16  
80639 München

E-mail data.protection@flixbus.com

Hvis du har generelle spørgsmål om FlixBus, bedes du kontakte service@flixbus.dk.

1.4 Retsgrundlag for databehandling

Behandlingen af personoplysninger er tilladt, hvis mindst ét retsgrundlag, der er angivet nedenfor, overholdes:

 • Artikel 6, stk. 1(a) i den generelle forordning om databeskyttelse: Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål,
 • Artikel 6, stk. 1(b) i den generelle forordning om databeskyttelse: Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt,
 • Artikel 6, stk. 1(c) i den generelle forordning om databeskyttelse: Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige (f.eks. en lovpligtig opbevaringsforpligtelse),
 • Artikel 6, stk. 1(d) i den generelle forordning om databeskyttelse: Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser,
 • Artikel 6, stk. 1(e) i den generelle forordning om databeskyttelse: Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt, eller
 • Artikel 6, stk. 1(f) i den generelle forordning om databeskyttelse: Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor (navnlig hvis den registrerede er et barn).

For behandling udført af os, angiver vi det gældende retsgrundlag i paragraf 2. Behandling kan også være baseret på mere end ét retsgrundlag.

1.5 Kategorier af modtagere

Under visse betingelser overfører vi dine personoplysninger til vores datterselskaber, eller personoplysninger fra vores datterselskaber overføres til os, i det omfang det er tilladt.

Som med enhver større virksomhed bruger vi også eksterne indenlandske og udenlandske tjenesteudbydere til at håndtere vores forretningstransaktioner, og arbejder med partnervirksomheder lokalt og i udlandet. Disse omfatter f.eks.:

 • transportører (du finder en oversigt over de aktuelle transportører her)
 • (IT)-tjenesteudbydere
 • finansielle institutioner og udbydere af betalingstjenester
 • salgspartnere
 • udbydere af kundeservice (internt/eksternt)
 • butiksoperatører
 • sikkerhedsvirksomheder
 • (rejse) forsikringsselskaber
 • andre partnere, der hyres til vores forretningsaktiviteter (f.eks. revisorer, banker, forsikringsselskaber, advokater, tilsynsmyndigheder, andre parter, der deltager i virksomhedsopkøb)

Tjenesteudbyderne og partnervirksomhederne skal give garantier for, at passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger implementeres af dem på en sådan måde, at behandlingen opfylder lovkrav, og at de registreredes rettigheder beskyttes.

Vi overfører personoplysninger til offentlige organer og institutioner (f.eks. politiet, anklagemyndigheden, tilsynsmyndigheder), hvis der er en tilsvarende forpligtelse/godkendelse.

For behandling udført af os, angiver vi kategorierne af datamodtagere i paragraf 2.

1.6 Krav til overførsel af personoplysninger til tredjelande

Som en del af vores forretningsforhold kan dine personoplysninger blive delt med eller videregivet til tredjeparter, som også kan være beliggende uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), dvs. i tredjelande.

I det omfang det er nødvendigt, informerer vi dig i de relevante afsnit i paragraf 2 om de respektive oplysninger om overførslen til tredjelande i forbindelse med den behandling, der udføres af os.

Europa-Kommissionen bekræfter, at nogle tredjelande har databeskyttelse, der er sammenlignelig med EØS-standarden ved hjælp af såkaldte tilstrækkelighedsbeslutninger (en liste over disse lande og en kopi af tilstrækkelighedsbeslutninger kan downloades fra: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

Men i andre tredjelande, hvortil personoplysninger kan overføres, er der muligvis ikke et konsekvent højt niveau af databeskyttelse på grund af mangel på lovbestemmelser. Hvis dette er tilfældet, sikrer vi, at databeskyttelse er tilstrækkeligt garanteret.

Dette er f.eks. muligt via bindende virksomhedsforordninger (benævnt “bindende virksomhedsregler”), Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser til beskyttelse af personoplysninger, certifikater og anerkendte adfærdskodekser.

I det omfang det er nødvendigt for din reservation og den tilknyttede levering og behandling af transporttjenester, er overførsel af nødvendige personoplysninger til tredjelande tilladt i overensstemmelse med Artikel 49, stk. 1(b) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Du bedes kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger om dette emne.

1.7 Opbevaringsperiode og sletning af oplysninger

Opbevaringsperioden for de indsamlede personoplysninger afhænger af det formål, hvortil vi behandler oplysningerne. Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde det tilsigtede formål.

I tilfælde af behandling udført af os, angiver vi i paragraf 2, hvor længe oplysningerne opbevares af os. Hvis ingen udtrykkelig opbevaringsperiode er angivet nedenfor, slettes eller blokeres dine personoplysninger, så snart formålet med eller retsgrundlaget for opbevaringen ikke længere gælder.

Dog kan opbevaring finde sted ud over den angivne tidsperiode i tilfælde af en (forestående) retstvist med dig, eller hvis andre retssager indledes, eller hvis opbevaring er fastsat i lovbestemmelser, som vi som den dataansvarlige er underlagt. Hvis opbevaringsperioden, der er foreskrevet af lovbestemmelserne, udløber, slettes eller blokeres personoplysningerne, medmindre vi har brug for yderligere opbevaring, og der er et retsgrundlag for dette.

1.8 Automatiske individuelle afgørelser (herunder profilering)

Vi har ikke til hensigt at bruge eventuelle personoplysninger, der indsamles fra dig til eventuelle processer, der involverer automatiske individuelle afgørelser (herunder profilering). Hvis vi ønsker at implementere disse procedurer, informerer vi dig om dette separat i overensstemmelse med lovbestemmelser.

1.9 Ingen forpligtelse til at tilvejebringe personoplysninger

Vi gør i bund og grund ikke indgåelsen af kontrakter med os betinget af, at du tilvejebringer personoplysninger for os på forhånd. I princippet er der heller ingen lovbestemt eller kontraktmæssig forpligtelse til at tilvejebringe dine personoplysninger for os. Vi kan dog muligvis kun levere visse tilbud i et begrænset omfang eller slet ikke, hvis du ikke tilvejebringer de oplysninger, der kræves til dette.

1.10 Lovbestemt forpligtelse til at overføre visse oplysninger

Under visse omstændigheder kan vi være underlagt en særlig lovbestemt eller juridisk forpligtelse til at tilvejebringe personoplysninger for tredjeparter, især offentlige organer.

1.11 Datasikkerhed

Vi anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at indsamle dine oplysninger, under hensyntagen til den nyeste teknologi, implementeringsomkostningerne, samt arten, omfanget, sammenhængen og formålet med behandlingen, og de eksisterende risici for et databrud (herunder sandsynligheden og indvirkningen af en sådan hændelse), for at beskytte den registrerede mod utilsigtet eller tilsigtet manipulation, delvist eller fuldstændigt tab eller tilintetgørelse, eller mod uautoriseret adgang fra tredjeparter (f.eks. bruger vi TLS-kryptering til vores hjemmesider). Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende for at tage højde for den teknologiske udvikling.

Vi vil med glæde tilvejebringe yderligere oplysninger for dig om dette efter anmodning herom. Du bedes kontakte vores databeskyttelsesrådgiver eller vores CISO (informationssikkerhedschef) i denne henseende.

Hans kontaktoplysninger er:

Flix SE  
Friedenheimer Brücke 16  
80639 München

E-mail it-security@flixbus.com

1.12 Dine rettigheder

Du kan til enhver tid hævde dine rettigheder som registreret vedrørende dine personoplysninger, nærmere bestemt ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne angivet i paragraf 1.2. Registrerede har følgende rettigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse:

Ret til indsigt  
Du kan anmode om oplysninger i overensstemmelse med Artikel 15 i den generelle forordning om databeskyttelse om dine personoplysninger, der behandles af os. I din anmodning om oplysninger skal du præcisere din bekymring for at gøre det nemmere for os at indsamle de nødvendige oplysninger. Efter anmodning herom giver vi dig en kopi af de oplysninger, der er genstand for behandlingen. Bemærk, at din ret til indsigt kan være begrænset under visse omstændigheder i overensstemmelse med lovbestemmelser.

Ret til berigtigelse  
Hvis de oplysninger, der vedrører dig ikke (længere) er rigtige, kan du anmode om en berigtigelse i overensstemmelse med Artikel 16 i den generelle forordning om databeskyttelse. Hvis dine oplysninger er ufuldstændige, kan du anmode om fuldstændiggørelse.

Ret til sletning  
Du kan anmode om sletning af dine personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i Artikel 17 i den generelle forordning om databeskyttelse. Din ret til sletning afhænger blandt andet af, hvorvidt oplysningerne vedrørende dig stadig kræves af os til at opfylde vores lovbestemte pligter.

Ret til begrænsning af behandling  
I overensstemmelse med bestemmelserne i Artikel 18 i den generelle forordning om databeskyttelse har du ret til at kræve en begrænsning af behandlingen af de oplysninger, der vedrører dig.

Ret til dataportabilitet  
I overensstemmelse med bestemmelserne i Artikel 20 i den generelle forordning om databeskyttelse har du ret til at modtage de oplysninger, som du har tilvejebragt for os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, eller til at anmode om overførsel til en anden dataansvarlig.

Ret til indsigelse:  
I overensstemmelse med Artikel 21, stk. 1, i den generelle forordning om databeskyttelse har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger til enhver tid af årsager, der vedrører din særlige situation. Du kan gøre indsigelse mod modtagelse af annoncering til enhver tid med fremtidig virkning, i overensstemmelse med Artikel 21, stk. 2, i den generelle forordning om databeskyttelse (indsigelse mod annoncering i tilfælde af direkte markedsføring).

Ret til appel  
Hvis du mener, at vi ikke har overholdt bestemmelserne i databeskyttelsesforordninger, når vi behandler dine oplysninger, kan du indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed over behandlingen af dine personoplysninger, såsom til databeskyttelsesmyndigheden over for hvilken vi er ansvarlige:

Bavarian State Office for Data Protection Supervision, Promenade 18, 91522 Ansbach

Ret til at trække samtykke tilbage  
Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandlingen af dine oplysninger tilbage med fremtidig virkning. Dette gælder også for samtykkeerklæringer, der blev udstedt, før den generelle forordning om databeskyttelse trådte i kraft, dvs. før 25/05/2018.

2. Særlige oplysninger

2.1 Besøg på vores hjemmesider

Oplysninger om FlixBus og de tjenester, som vi tilbyder, kan nærmere bestemt findes på https://www.flixbus.dk/ / https://www.flixtrain.com/ herunder de tilknyttede undersider (herefter samlet benævnt “hjemmeside” eller “hjemmesider”). Når du besøger vores hjemmesider, behandles dine personoplysninger.

2.1.1 Levering af hjemmesider

Når du bruger hjemmesiderne til informationsformål, indsamler, opbevarer og behandler vi følgende kategorier af personoplysninger:

Logoplysninger: når du besøger vores hjemmesider, gemmes en optegnelse over logoplysninger (benævnt “serverlogfiler”) på vores webserver. Den består af:

 • den side, hvorfra der blev anmodet om siden (benævnt henvisende URL)
 • navn og URL på den ønskede side
 • dato og klokkeslæt for adgangsanmodningen (i serverens tidszone)
 • versionen af den anvendte webbrowser
 • IP-adressen på den anmodende computer
 • mængden af overførte data
 • operativsystemet
 • meddelelsen om, hvorvidt opkaldet lykkedes (adgangsstatus/Http-statuskode)
 • GMT-tidszoneforskel

Vi bruger IT-tjenesteudbydere til at hoste vores hjemmesider og til statistiske evalueringer af logoplysningerne.

Behandlingen af logoplysningerne tjener statistiske formål og forbedrer kvaliteten af vores hjemmesider, navnlig stabiliteten og sikkerheden af forbindelsen.

Retsgrundlaget er Artikel 6, stk. 1(f) i den generelle forordning om databeskyttelse. Vores legitime interesse er at kunne gøre hjemmesiderne tilgængelige for dig på behørig vis.

2.1.2 Kontaktformularer

Ved brug af kontaktformularer behandles de oplysninger, der sendes på denne måde (f.eks. titel, efternavn og fornavn, adresse, virksomhed, e-mailadresse og tidspunktet for afsendelse, forespørgslens emne).

Behandlingen af kontaktformularoplysninger finder sted for at behandle forespørgsler, og afhængigt af din forespørgsels grundlag og emne, enten på retsgrundlaget i Artikel 6, stk. 1(b) i den generelle forordning om databeskyttelse, hvis det vedrører en kontraktrelateret forespørgsel, eller i andre tilfælde på retsgrundlaget i Artikel 6, stk. 1(f) i den generelle forordning om databeskyttelse, er vores legitime interesse at behandle kontaktforespørgsler.

Vi bruger udbydere af kundeservice til jobbehandling for at besvare forespørgsler, der foretages via vores kontaktformularer.

Derudover opbevarer vi kontaktformularoplysningerne samt den respektive IP-adresse for at overholde vores forpligtelser til at tilvejebringe beviser, til at sikre overholdelse og dokumentation af juridiske forpligtelser, til at kunne præcisere eventuel misbrug af dine personoplysninger og til at beskytte vores systemer.

Retsgrundlaget er Artikel 6, stk. 1(c) eller (f) i den generelle forordning om databeskyttelse.

2.1.3 Reservation, levering og behandling af transporttjenester

Når du reserverer billetter til transporttjenester, indsamler, opbevarer og behandler vi følgende kategorier af personoplysninger:

 • e-mailadresse
 • efternavn og fornavn
 • forbindelsesoplysninger
 • betalingsoplysninger
 • fødselsdato (for transporttjenester, hvor børn får en særlig pris)
 • samtykke til de respektive vilkår og betingelser
 • oplysninger om forhåndsreservation af sæde
 • bagageoplysninger
 • reservationsdomænets sprog
 • reservationskanal (internet eller app)

Du har også mulighed for at tilvejebringe et kontakttelefonnummer i tilfælde af forsinkelser eller ændringer i din rejses rejseplan (valgfrit).

Disse oplysninger behandles med henblik på reservation, levering og behandling af transporttjenester, herunder kundeservice, samt til opfyldelsen af juridiske forpligtelser.

Retsgrundlaget er Artikel 6, stk. 1(b), (c) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Vi bruger også nogle af disse oplysninger til produktanbefalinger, se paragraf 2.1.4 og til nyhedsbrevet, se paragraf 2.1.5 og kundekontoen, se paragraf 2.1.6.

Når du reserverer billetter til internationale transporttjenester, indsamles følgende kategorier af personoplysninger også afhængigt af afrejse- og ankomststedet:

 • oplysninger om køn
 • identitetsdokument, pas- eller id-nummer

Disse oplysninger behandles med henblik på reservation, levering og behandling af transporttjenester, herunder kundeservice, samt til opfyldelsen af juridiske forpligtelser.

Vi videregiver de ovennævnte oplysninger til den respektive transportør eller transportører, samt til offentlige organer, hvis der er en tilsvarende forpligtelse/godkendelse.

Retsgrundlaget er Artikel 6, stk. 1(b) eller (c) i den generelle forordning om databeskyttelse.

De nødvendige betalingsoplysninger sendes til en udbyder af betalingstjenester med henblik på sikker behandling af de betalinger, der foretages af dig.

Vores udbydere af betalingstjenester er:

Udbydere af betalingstjenesterBetalingsmuligheder
Adyen N.V.  
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Holland  
Databeskyttelsespolitik:  
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Kreditkort  
Swish  
Google Pay  
Apple Pay  
iDeal  
Dotpay  
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.  
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL  
Databeskyttelsespolitik:  
https://payu.in/privacy-policy
Kreditkort
Paymill Plus GmbH  
St.-Martin-Straße 63, 81669 München  
Databeskyttelsespolitik:  
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg
Databeskyttelsespolitik:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

Retsgrundlaget er Artikel 6, stk. 1(b) eller (f) i den generelle forordning om databeskyttelse.

For visse reservationer bruger vi også teknologier og tjenester fra Distribusion Technologies GmbH som databehandlere (Wattstrasse 10, 13355 Berlin, telefon: +49-30-3465507-50, e-mail: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4 Produktanbefalinger

I det omfang det er tilladt, kan vi bruge den e-mailadresse, som vi har modtaget i forbindelse med reservations- eller transporttjenesten, til at sende dig almindelige tilbud via e-mail på produkter fra vores sortiment, der ligner dem, du allerede har købt.

Vi bruger eksterne udbydere af kundeservice som databehandlere til at sende produktanbefalinger.

Du modtager disse produktanbefalinger fra os, uanset om du abonnerer på et nyhedsbrev eller har givet dit samtykke til markedsføringsmeddelelser via e-mail. Vi vil gerne tilvejebringe oplysninger for dig på denne måde om produkter fra vores sortiment, som du måske er interesseret i, baseret på dine seneste køb hos os.

Retsgrundlaget er Artikel 6, stk. 1(f) i den generelle forordning om databeskyttelse; vores legitime interesse er at informere dig om vores produktsortiment og foreslå visse produkter til dig.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af din e-mailadresse til dette formål ved at bruge afmeldingslinket i produktanbefalingen eller ved at sende en meddelelse til unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5 Nyhedsbrev

Hvis du også tilmelder dig nyhedsbrevet via vores registreringslink, beder vi dig om at give dit samtykke til behandlingen af dine oplysninger (e-mailadresse, for- og efternavn, bopæl) for at sende dig vores nyhedsbrev regelmæssigt via e-mail.

Som en del af dit abonnement på nyhedsbrevet, indhenter vi også dit samtykke til, at vi kan tilpasse indholdet af vores nyhedsbrev i henhold til dine behov og interesser.

For at tilmelde dig vores nyhedsbrev bruger vi den såkaldte dobbelte tilvalgsprocedure. Det betyder, at når du har tilmeldt dig, sender vi en e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst, og beder dig om at bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding inden for 24 timer, vil dine oplysninger blive blokeret og slettet automatisk efter en måned.

Nyhedsbrevet kan vedrøre alle varer, tjenester, produkter, tilbud og kampagner, der leveres af den dataansvarlige (paragraf 1.2) og/eller af virksomheder, der er tilknyttet den dataansvarlige, eller af partnervirksomheder.

Retsgrundlaget er Artikel 6, stk. 1(a) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Derudover opbevarer vi de IP-adresser, du bruger, samt tidspunkterne for tilmelding og bekræftelse. Formålet med proceduren er at bevise, at du er tilmeldt, og om nødvendigt, at kunne præcisere eventuel misbrug af dine personoplysninger. Hvis vi behandler dine personoplysninger til dette formål, sker dette på grundlag af vores legitime interesser i at sikre overholdelse og dokumentation af lovkrav.

Retsgrundlaget er Artikel 6, stk. 1(f) i den generelle forordning om databeskyttelse; vores legitime interesse er at kunne bevise samtykke.

Du kan til enhver tid trække brugen af din e-mailadresse tilbage ved at bruge nyhedsbrevets afmeldingslink eller ved at sende en meddelelse til unsubscribe@flixbus.com. Lovligheden af de databehandlingsaktiviteter, der allerede er udført, forbliver upåvirket af tilbagetrækningen.

Vi bruger eksterne IT-tjenesteudbydere, der fungerer som databehandlere, til at distribuere nyhedsbrevet.

2.1.6 Kundekonto

Du har mulighed for at oprette en personlig kundekonto hos os. I det adgangskodebeskyttede område af kundekontoen kan du nemt administrere dine reservationer og opbevare dine oplysninger til fremtidige rejser.

Følgende obligatoriske oplysninger indsamles for at oprette en kundekonto:

 • e-mailadresse
 • for- og efternavn
 • adgangskode (selvvalgt)

Vi bruger disse oplysninger til at administrere din kundekonto og til at oprette fakturaer.

Derudover kan du også indtaste et mobiltelefonnummer på din kundekonto, så vi kan kontakte dig i tilfælde af en forsinkelse eller en ændring i din rejses rejseplan (valgfrit).

Du kan også vælge at opbevare følgende yderligere oplysninger på din kundekonto (valgfrit):

 • titel
 • fødselsdato
 • adresse (postnummer, by og land)
 • betalingsmetoder

Disse oplysninger bruges til at administrere din kundekonto og til at udstede fakturaer, og kan også bruges til at sende tilpassede produktanbefalinger (paragraf 2.1.4) og – hvis du har tilmeldt dig dette formål – til at sende nyhedsbreve (paragraf 2.1.5).

Retsgrundlaget er Artikel 6, stk. 1(a), (b) eller (f) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Hvis du har givet dit samtykke, opbevares såkaldte vedvarende cookies på din enhed med funktionen “forbliv logget på”, deres formål er at sikre, at du ikke behøver at logge ind igen under efterfølgende besøg på vores hjemmeside. Denne funktion er ikke tilgængelig for dig, hvis du har deaktiveret opbevaringen af sådanne cookies i dine browserindstillinger.

Retsgrundlaget er Artikel 6, stk. 1(f) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Du kan til enhver tid opdatere eller slette kundekontoen – og dermed også dine opbevarede personoplysninger – på din personlige kundekonto.

2.1.7 Brug af cookies, plugins og andre tjenester

Når du besøger vores hjemmeside, opbevares oplysninger i form af en cookie (lille tekstfil) på din terminal. Den gemmer oplysninger om din brug af hjemmesiden (identifikations-ID, besøgsdato, osv.). Vha. cookies gør vi det nemmere for dig at bruge vores hjemmeside med forskellige tjenestefunktioner (såsom genkendelse af tidligere besøg), og derved kan vi bedre tilpasse hjemmesiden til dine behov.

Brugen af teknisk nødvendige cookies er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f i den generelle forordning om databeskyttelse. Vores legitime interesse er at levere de specifikke funktioner på vores hjemmesider til dig, at forbedre dem og at sikre vores hjemmesiders sikkerhed og integritet.

Du kan forhindre cookies i at blive gemt og slette cookies, der allerede findes, ved at ændre din browsers indstillinger i overensstemmelse hermed. Hjælpefunktionen i de fleste browsere forklarer, hvordan du kan vælge disse indstillinger. Men hvis du ikke accepterer cookies, kan internettilbuddets tjenestefunktioner blive forringede. Vi anbefaler derfor, at du lader cookie-funktionen forblive aktiveret.

Du kan finde omfattende oplysninger om, hvordan dette udføres på en række forskellige browsere, på følgende hjemmesider: youronlinechoices, Network Advertising Initiative og/eller Digital Advertising Alliance. Der finder du også oplysninger om, hvordan du kan slette cookies fra din computer, samt generelle oplysninger om cookies. Vi bruger forskellige typer af cookies:

Midlertidige cookies, som også kaldes hukommelses-cookies eller ”sessionscookies”, er cookies, der slettes, når du forlader vores hjemmeside og lukker browseren. F.eks. gemmer disse cookies som regel sprogindstillinger eller ordrens indhold.

Vedvarende eller permanente cookies opbevares, selv efter at browseren lukkes. Dette gør det f.eks. muligt at gemme indlogningsstatus eller eventuelle søgeord, der blev indtastet. Vi bruger blandt andet sådanne cookies til måling af rækkevidde eller til markedsføringsformål. Vedvarende cookies slettes automatisk efter en bestemt periode, som kan variere afhængigt af cookien. Du kan dog slette disse cookies til enhver tid i sikkerhedsindstillingerne i din browser.

I tillæg til såkaldte ”førstepartscookies”, som vi indstiller som dataansvarlige for databehandling, anvendes ”tredjepartscookies” også, som tilbydes af andre udbydere.

Som en del af samtykkestyringen (samtykkebanner) giver vi dig mulighed for at vælge mellem brugen af cookies og brugen af sammenlignelige teknologier. Du finder en detaljeret oversigt med omfattende oplysninger om de anvendte tjenester og adgang til dine samtykkeindstillinger, herunder muligheden for tilbagekaldelse, her.

2.1.8 Maskinlæring og dynamisk tilpasning af hjemmeside/app

Vi bruger maskinlæring til at optimere og automatisere vores processer. Dette indebærer undervisning i en systembeslutningslogik baseret på brugstilfælde, dvs. at systemet kan lære af fortiden og bruge algoritmer til at udvikle statistiske modeller, der kan anvendes på lignende opgaver i fremtiden.

For eksempel bruger vi maskinlæring i en beskyttet og hashkrypteret model til hurtigt og nemt at skabe tilpassede rejsetilbud til dig. Til dette formål bruger vi rammedata, nærmere bestemt bruger-id, den tilsvarende rejse- og søgehistorik, samt IP-adressen. 

Derudover bruger vi data til automatisk at tilpasse vores hjemmeside og app for at tilbyde dig den bedst mulige oplevelse. For eksempel kan vi bruge din købshistorik til at tilbyde dig yderligere tjenester (f.eks.: tilføjelse af en sædereservation, køb af ekstra bagage, osv.) eller hjælpe dig på din brugerrejse (f.eks.: hvis du har en kommende rejse i den nærmeste fremtid, kan vi dirigere dig til sporing af din bus i realtid).

Til dette formål bruger vi, ud over de rammedata, der er anført ovenfor, også købshistorik og kontakter hos Flix via kundeservice. Dataene saltes og hashkrypteres for at give et ekstra beskyttelseslag.     

Vi baserer denne behandling på vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra (f) i den generelle forordning om databeskyttelse, da vi har en økonomisk interesse i at tilbyde dig den bedst egnede oplevelse. Du drager også fordel af dette, da du modtager et rejsetilbud, der er skræddersyet til dine behov i stedet for en standardanbefaling, eller vi omdirigerer dig til tjenester, der vil gavne din oplevelse i forbindelse med planlægning, samt under og efter rejsen.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med maskinlæring eller dynamisk tilpasning af hjemmeside/app, kan du til enhver tid gøre det i overensstemmelse med lovbestemmelserne ved at gøre indsigelse til denne e-mail data.protection@flixbus.com. Bemærk, at du kun vil modtage standardtjenester.

2.1.9 Bedrageriforebyggelse

For at forhindre svigagtige bookinger behandler vi ordrerelaterede oplysninger, f.eks. IP-adresse, navn og e-mailadresse.

Dette er lovligt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen (GDPR). Vores legitime interesse er at forhindre at blive offer for svig og lide økonomiske tab.

I enkelttilfælde kan der forekomme en beslutning om afbestilling, efter bookingen er foretaget, baseret på en automatisk individuel afgørelse. Grunden til dette er, at et sæt interne algoritmer, der behandler relevante datapunkter, giver os resultater baseret på matches med forskellige svigagtige mønstre eller sammenligner datapunkterne med tærskler og værdier, der er typiske for svigagtige mønstre, for at påvise svigagtige bookinger. Hvis du ønsker at bestride denne beslutning, give udtryk for dit eget synspunkt eller få den dataansvarlige til at gribe ind, bedes du kontakte data.protection@flixbus.com.

2.2 Kundeservice

Når du kontakter vores kundeservice, indsamler vi de personoplysninger, som du tilvejebringer for os på eget initiativ. Du kan for eksempel sende disse til os via e-mail, pr. telefon eller brev. Dine personoplysninger bruges kun til at kontakte dig eller til det formål, hvortil du tilvejebragte disse oplysninger for os, f.eks. til behandling af dine forespørgsler, teknisk administration eller kundeadministration.

Disse oplysninger (herunder oplysninger om kommunikationsmidler såsom e-mailadresse, telefonnummer) tilvejebringes på frivillig basis. Vi bruger oplysningerne til at behandle din bekymring, til at opfylde juridiske forpligtelser, hvis nødvendigt, og til administrative formål.

Retsgrundlaget er Artikel 6, stk. 1(b), (c) eller (f) i den generelle forordning om databeskyttelse.

I tilfælde af en telefonisk forespørgsel behandles dine oplysninger også via telefonapplikationer og delvist også via et stemmedialogsystem for at understøtte os i distributionen og behandlingen af forespørgsler.

Til vores kundeservice bruger vi eksterne udbydere af kundeservice som databehandlere.

2.3 Tilstedeværelse på sociale mediekanaler

Vi har en tilstedeværelse på sociale medier (i øjeblikket: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok). I det omfang vi har kontrol over behandlingen af dine oplysninger, sikrer vi, at de gældende databeskyttelsesforordninger overholdes.

Udover os er følgende ansvarlige for virksomhedens tilstedeværelse i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse og andre databeskyttelsesforordninger:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Irland)

TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland)

Vi vil gerne påpege, at dine oplysninger kan behandles uden for EU.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er Artikel 6, stk. 1(f) i den generelle forordning om databeskyttelse. Vores legitime interesse er effektiv information og kommunikation.

Yderligere oplysninger om databeskyttelseslove i forhold til vores virksomhedstilstedeværelse på sociale mediekanaler, findes her:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/

Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

TikTok: https://www.tiktok.com/i18n/Privacy/

2.4 Indberetning på Speakout@Flix (Whistleblowing-portal)

Når du kontakter os via vores whistleblower-portal, “Speakout@Flix”, indsamler vi de personoplysninger, som du opgiver på eget initiativ (f.eks. navn og e-mailadresse). Du kan foretage en indberetning via webportalen eller over telefonen. 

Dine personoplysninger bruges kun til at behandle din indberetning og til potentielle interne undersøgelser, der udføres efter din indberetning.

Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1(a) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse.

Dine oplysninger opgives frivilligt, og du kan foretage alle indberetninger anonymt. 

I henhold til artikel 6, stk. 1(c) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse er vi juridisk forpligtede til at overføre dine oplysninger til offentlige myndigheder, hvis anmodet herom. 

Vores webportal bruger en ekstern tjenesteudbyder (Convercent, Inc.) som databehandleren.