Privatlivspolitik for appen

I denne politik (herefter benævnt ”Privatlivspolitik”) finder du ud af, hvordan dine oplysninger behandles, og hvilken ret til beskyttelse af privatlivets fred du har, når du bruger Flixbus: Busrejser gennem Europa app (herefter også benævnt ”appen”) fra FlixBus.

Du kan finde yderligere juridiske oplysninger her:

Reservationsvilkår og -betingelser
Befordringsvilkår og -betingelser

1.    Navn og adresse på den dataansvarlige

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger (artikel 4(7) i den generelle forordning om databeskyttelse) er:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
Telefon: +49 (0)30 300 137 300
E-mail: service@flixbus.de 
Yderligere oplysninger om vores virksomhed findes i den juridiske meddelelse

2.    Kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren

Vores virksomheds databeskyttelsesrådgiver er tilgængelig til at besvare alle dine spørgsmål til enhver tid og som kontaktperson med hensyn til databeskyttelse:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
E-mail: data.protection@flixbus.com
Hvis du har generelle spørgsmål om FlixBus, bedes du kontakte service@flixbus.de.

3.    Retsgrundlag for databehandling 

Behandlingen af personoplysninger er tilladt, hvis mindst ét af de retsgrundlag, der er angivet nedenfor, overholdes:

 • Artikel 6, stk. 1(a) i den generelle forordning om databeskyttelse: Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål;
 • Artikel 6, stk. 1(b) i den generelle forordning om databeskyttelse: Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt;
 • Artikel 6, stk. 1(c) i den generelle forordning om databeskyttelse: Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige (f.eks. en lovpligtig opbevaringsforpligtelse);
 • Artikel 6, stk. 1(d) i den generelle forordning om databeskyttelse: Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser;
 • Artikel 6, stk. 1(e) i den generelle forordning om databeskyttelse: Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller henhørende under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt, eller
 • Artikel 6, stk. 1(f) i den generelle forordning om databeskyttelse: Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor (navnlig hvis den registrerede er et barn). 

For behandling udført af os, angiver vi det gældende retsgrundlag i paragraf 12. Behandling kan også være baseret på mere end ét retsgrundlag.

4.    Kategorier af modtagere

Under visse betingelser overfører vi dine personoplysninger til vores datterselskaber, eller personoplysninger fra vores datterselskaber overføres til os, i det omfang det er tilladt.

Som enhver større virksomhed bruger vi også eksterne inden- og udenlandske tjenesteudbydere til at håndtere vores forretningstransaktioner, og arbejder med partnervirksomheder lokalt og i udlandet. Disse omfatter eksempelvis:

 • transportører (du finder en oversigt over de aktuelle transportører her)
 • (IT)-tjenesteudbydere
 • finansielle institutioner og udbydere af betalingstjenester
 • salgspartnere
 • udbydere af kundeservice (interne/eksterne)
 • butiksoperatører
 • sikkerhedsvirksomheder
 • (rejse)-forsikringsselskaber
 • andre partnere, der hyres til vores forretningsaktiviteter (f.eks. revisorer, banker, forsikringsselskaber, advokater, tilsynsmyndigheder, andre parter, der deltager i virksomhedsopkøb)

Tjenesteudbyderne og partnervirksomhederne skal give garanti for, at passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger implementeres af dem på en sådan måde, at behandlingen opfylder lovkravene, og at de registreredes rettigheder beskyttes.

Vi overfører personoplysninger til offentlige organer og institutioner (f.eks. politiet, anklagemyndigheden, tilsynsmyndigheder), hvis der er en tilsvarende forpligtelse/godkendelse.

For behandling udført af os, angiver vi kategorierne af datamodtagere i paragraf 12.

5.    Krav til overførsel af personoplysninger til tredjelande

Som en del af vores forretningsforhold kan dine personoplysninger blive delt med eller videregivet til tredjemænd, som også kan være beliggende uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), dvs. i tredjelande. 

I det omfang det er nødvendigt, informerer vi dig om detaljerne vedrørende overførslen til tredjelande i forbindelse med den behandling, der udføres af os. 

Europa-Kommissionen bekræfter, at nogle tredjelande har databeskyttelse, der er sammenlignelig med EØS-standarden grundet såkaldte tilstrækkelighedsbeslutninger (en liste over disse lande og en kopi af tilstrækkelighedsbeslutningerne kan downloades fra: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). 

Men i andre tredjelande, hvortil personoplysninger kan overføres, er der muligvis ikke et konsekvent højt niveau af databeskyttelse på grund af manglende lovbestemmelser. Hvis dette er tilfældet, sikrer vi, at databeskyttelse er tilstrækkeligt garanteret. 

Dette er f.eks. muligt via bindende virksomhedsforordninger (benævnt ”bindende virksomhedsregler”), Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser til beskyttelse af personoplysninger, certifikater og anerkendte adfærdskodekser.

I det omfang det er nødvendigt for din reservation og den tilknyttede levering og behandling af transporttjenester, er overførsel af nødvendige personoplysninger til tredjelande tilladt i overensstemmelse med artikel 49, stk. 1(b) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Du bedes kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger om dette emne.

6.    Opbevaringsperiode og sletning af oplysninger

Opbevaringsperioden for de indsamlede personoplysninger afhænger af det formål, hvormed vi behandler oplysningerne. Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde det tilsigtede formål. 

I tilfælde af behandling udført af os, angiver vi, hvor længe oplysningerne opbevares af os. Hvis ingen udtrykkelig opbevaringsperiode er angivet nedenfor, slettes eller blokeres dine personoplysninger, så snart formålet med eller retsgrundlaget for opbevaringen ikke længere gælder. 

Dog kan opbevaring finde sted ud over den angivne tidsperiode i tilfælde af en (forestående) retstvist med dig, eller hvis andre retssager indledes, eller hvis opbevaring er fastsat i lovbestemmelser, vi som den dataansvarlige er underlagt. Hvis opbevaringsperioden, der er foreskrevet af lovbestemmelser, udløber, slettes eller blokeres personoplysningerne, medmindre vi har brug for yderligere opbevaring, og der er et retsgrundlag for dette

7.    Automatiske individuelle afgørelser (herunder profilering)

Vi har ikke til hensigt at bruge eventuelle personoplysninger, der indsamles fra dig til eventuelle processer, der involverer automatiske individuelle afgørelser (herunder profilering). Hvis vi ønsker at implementere disse procedurer, informerer vi dig om dette separat i overensstemmelse med lovbestemmelser.

8.    Ingen forpligtelse til at tilvejebringe personoplysninger

Vi gør i bund og grund ikke indgåelsen af kontrakter med os betinget af, at du tilvejebringer personoplysninger for os på forhånd. I princippet er der heller ingen lovbestemt eller kontraktmæssig forpligtelse til at tilvejebringe dine personoplysninger for os. Vi kan dog muligvis kun levere visse tilbud i et begrænset omfang eller slet ikke, hvis du ikke tilvejebringer de oplysninger, der kræves til dette. 

9.    Lovbestemt pligt til at overføre visse oplysninger

Under visse omstændigheder kan vi være underlagt en særlig lovbestemt eller juridisk forpligtelse til at tilvejebringe personoplysninger til tredjemænd, især offentlige organer.

10.    Datasikkerhed

Vi bruger passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine oplysninger mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, delvist eller fuldstændigt tab eller tilintetgørelse, eller mod uautoriseret adgang til tredjemænd, under hensyntagen til den nyeste teknologi, implementeringsomkostningerne, samt arten, omfanget, konteksten af og formålet med behandlingen, såvel som de eksisterende risici for et databrud (herunder sandsynligheden og indvirkningen af en sådan hændelse) for den registrerede. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende for at tage højde for den teknologiske udvikling.

Vi vil med glæde tilvejebringe yderligere oplysninger for dig om dette efter anmodning herom. Du bedes kontakte vores databeskyttelsesrådgiver eller vores CISO (informationssikkerhedschef) i denne henseende.

Hans kontaktoplysninger er:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
E-mail: it-security@flixbus.com

11.    Dine rettigheder

Du kan til enhver tid hævde dine rettigheder som registreret vedrørende dine personoplysninger, nærmere bestemt ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne angivet i paragraf 1. Registrerede har følgende rettigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse:

Ret til indsigt
Du kan anmode om oplysninger i overensstemmelse med artikel 15 i den generelle forordning om databeskyttelse om dine personoplysninger, der behandles af os. I din anmodning om oplysninger skal du præcisere din bekymring for at gøre det nemmere for os at indsamle de nødvendige oplysninger. Efter anmodning herom giver vi dig en kopi af de oplysninger, der er genstand for behandlingen. Bemærk, at din ret til indsigt kan være begrænset under visse omstændigheder, i overensstemmelse med lovbestemmelser.

Ret til berigtigelse
Hvis de oplysninger, der vedrører dig ikke (længere) er korrekte, kan du anmode om en berigtigelse i overensstemmelse med artikel 16 i den generelle forordning om databeskyttelse. Hvis dine oplysninger er ufuldstændige, kan du anmode om fuldstændiggørelse.

Ret til sletning
Du kan anmode om sletning af dine personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17 i den generelle forordning om databeskyttelse. Din ret til sletning afhænger blandt andet af, hvorvidt oplysningerne vedrørende dig stadig kræves af os til at opfylde vores lovbestemte pligter.

Ret til begrænsning af behandling
I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 18 i den generelle forordning om databeskyttelse har du ret til at kræve en begrænsning af behandling af de oplysninger, der vedrører dig.

Ret til dataportabilitet
I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 20 i den generelle forordning om databeskyttelse har du ret til at modtage de oplysninger, som du har tilvejebragt for os, i et struktureret, almindeligt brugt og maskinlæsbart format, eller til at anmode om overførsel til en anden dataansvarlig.

Ret til indsigelse
I overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i den generelle forordning om databeskyttelse har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger til enhver tid af årsager, der vedrører din særlige situation. Du kan gøre indsigelse mod modtagelse af annoncering til enhver tid med fremtidig virkning, i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, i den generelle forordning om databeskyttelse (indsigelse mod annoncering i tilfælde af direkte markedsføring).

Ret til appel
Hvis du mener, at vi ikke har overholdt bestemmelserne i databeskyttelsesforordningerne, under behandling af dine oplysninger, kan du indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed over behandlingen af dine personoplysninger, såsom databeskyttelsesmyndigheden, hvis jurisdiktion vi hører under: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht [Det Statslige Bayerske Databeskyttelsestilsyn], Promenade 18, 91522 Ansbach

Ret til at trække samtykke tilbage
Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandlingen af dine oplysninger tilbage med fremtidig virkning. Dette gælder også for samtykkeerklæringer, der blev udstedt, før den generelle forordning om databeskyttelse trådte i kraft, dvs., før 25/05/2018.

12.    Brug af appen

Du kan reservere og administrere transporttjenester via appen. Vi indsamler, opbevarer og behandler personoplysninger, når du installerer og bruger appen.

12.1    Levering af appen

Af tekniske årsager er en dataudveksling mellem appen og vores serversystem nødvendig for at kunne levere appen til dig til brug og for at garantere appens stabilitet og sikkerhed. Følgende oplysninger behandles til dette formål:
Adgangsoplysninger, der består af:

•    IP-adresse
•    Dato og tidspunkt for anmodning
•    Forskel i tidszone  i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
•    Anmodningens indhold 
•    Adgangsstatus/HTTP-statuskode
•    Overført datavolumen i hvert tilfælde
•    Websted, hvorfra anmodningen kommer
•    Browser
•    Operativsystem og dets grænseflade
•    Appens sprog og version
•    Navnet på din mobilenhed
•    Mobilenhedens sprog, region og version
•    Annonceringsidentifikator (valgfrit)

Vi bruger it-tjenesteudbydere i form af bestilt databehandling til hosting af appen og til statistiske evalueringer af adgangsoplysningerne.

Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1(f) i den generelle forordning om databeskyttelse. Vores legitime interesse er at kunne gøre hjemmesiderne tilgængelige for dig på behørig vis.

12.2    Adgangstilladelser

Appen kræver adgang til forskellige funktioner og grænseflader på din mobilenhed. For at gøre dette skal du tildele appen visse tilladelser. Tilladelsessystemet afhænger af dit operativsystems specifikationer. For eksempel kan individuelle tilladelser kombineres i tilladelseskategorier på din mobilenhed, hvorved du kun kan acceptere den overordnede tilladelseskategori. 

Bemærk, at kun begrænsede app-funktioner kan bruges uden de tilladelser, som appen anmoder om.

12.2.1    Adgangstilladelser (alle mobilenheder)

Appen kræver en internetforbindelse for at kunne udveksle data med serversystemet.
Modtagelse af baggrundsmeddelelser skal aktiveres for at holde oplysninger om reservationerne ajourførte.
Hvis du giver den relevante adgangstilladelse, vil dine lokaliseringsdata blive behandlet i baggrunden (valgfrit) for at give dig vigtige rejseoplysninger (ankomsttider, transfermuligheder, osv.) på din mobilenhed under rejsen.

12.2.2    Lokaliseringsdata (alle mobilenheder)

Appen kan informere dig, når du nærmer dig din destination eller skiftestation. For at gøre dette skal appen have adgang til din enheds lokaliseringsdata, og dette kræver dit samtykke. Du kan gøre dette ved at lade appen på din enhed få adgang til din enheds geografiske placering. Du kan trække dit samtykke tilbage til enhver tid fremover ved at tilbagekalde tilladelsen til, at appen får adgang til din enheds lokaliseringsdata i din enheds indstillinger.

Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1(a) i Persondataforordningen (GDPR). Afsnit 25 stk. 1 i TDDDG (Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz).

12.2.3    Android

Hvis du bruger en mobilenhed med Android-operativsystemet, kan du aktivere adgang til din kalender for at tilføje reservationer i din kalender (valgfrit).

12.2.4    Apple iOS

Hvis du bruger en mobilenhed med Apple iOS-operativsystemet, kan du aktivere modtagelsen af meddelelser (push-meddelelser) (valgfrit). 

12.3    Kontaktformularer

Ved brug af kontaktformularer behandles de oplysninger, der sendes på denne måde (f.eks. titel, efternavn og fornavn, adresse, virksomhed, e-mailadresse og tidspunktet for afsendelse, forespørgslens emne).

Kontaktformularoplysninger behandles for at behandle forespørgsler; afhængigt af din forespørgsels grundlag og emne, gøres dette enten på retsgrundlaget i artikel 6, stk. 1(b) i den generelle forordning om databeskyttelse, hvis det vedrører en kontraktrelateret forespørgsel, eller i andre tilfælde på retsgrundlaget i artikel 6, stk. 1(f) i den generelle forordning om databeskyttelse; vores legitime interesse er at behandle kontaktforespørgsler.

Vi bruger udbydere af kundeservice i form af bestilt databehandling til at besvare forespørgsler, der foretages via vores kontaktformularer.

Derudover opbevarer vi kontaktformularoplysningerne samt den respektive IP-adresse for at overholde vores forpligtelser til at tilvejebringe beviser, til at sikre overholdelse og dokumentation af juridiske forpligtelser, til at kunne præcisere eventuel misbrug af dine personoplysninger og til at beskytte vores systemer. 

Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1(c) eller (f) i den generelle forordning om databeskyttelse.

12.4    Reservation, udførelse og behandling af transporttjenester

Når du reserverer billetter til transporttjenester, indsamler, opbevarer og behandler vi følgende kategorier af personoplysninger:

•    E-mailadresse
•    Efternavn og fornavn(e)
•    Faktureringsadresse og skattenummer (valgfrit)
•    Forbindelsesoplysninger
•    Betalingsoplysninger/betalingsmetode
•    Fødselsdato 
•    Telefonnummer
•    Samtykke til de respektive vilkår og betingelser 
•    Samtykke til at modtage nyhedsbrevet (valgfrit)
•    Oplysninger om forhåndsreservation af sæde
•    Bagageoplysninger
•    Din mobilenheds sprog 
•    Reservationskanal (internet eller app)
•    CO2-donation (valgfrit)

Du har også mulighed for at tilvejebringe et kontakttelefonnummer i tilfælde af forsinkelser eller ændringer i din rejses rejseplan (valgfrit).

Disse oplysninger behandles med henblik på reservation, levering og behandling af transporttjenester, herunder kundeservice, samt til opfyldelsen af juridiske forpligtelser. 

Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1(b), (c) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Vi bruger også visse af disse oplysninger til produktanbefalinger (se paragraf 12.5), nyhedsbrevet (se paragraf 12.6), og kundekontoen (Android) (se paragraf 12.7).

Når du reserverer billetter til internationale transporttjenester, indsamles følgende kategorier af personoplysninger også, afhængigt af afrejse- og ankomststedet:

•    Oplysninger om køn
•    Nationalitet
•    ID-kort, pas, fødselsattest eller ID-nummer
•    Oplysninger i forbindelse med foranstaltninger til at inddæmme COVID-19-pandemien (coronavirus) (for yderligere oplysninger om dette emne, se https://www.flixbus.dk/privatlivspolitik-covid-19)

Disse oplysninger behandles med henblik på reservation, tilvejebringelse og behandling af transporttjenester, samt opfyldelse af juridiske forpligtelser i henhold til national lovgivning på afrejse- og ankomststedet. 

Vi videregiver de ovennævnte oplysninger til den respektive transportør eller de respektive transportører, samt til offentlige organer, hvis der er en tilsvarende forpligtelse/tilladelse.

Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1(b) eller (c) i den generelle forordning om databeskyttelse.

De nødvendige betalingsoplysninger sendes til en udbyder af betalingstjenester med henblik på sikker behandling af de betalinger, der foretages af dig.

Vores udbydere af betalingstjenester er:

Udbydere af betalingstjenesterBetalingsmuligheder
Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Holland
Privatlivspolitik:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Kreditkort
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. Nr.: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL
Privatlivspolitik:
https://payu.in/privacy-policy
Kreditkort
Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin, Tyskland
https://www.ratepay.com/en/ratepay-data-privacy-statement/
Direkte debitering
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg
Privatlivspolitik:
https://www.braintreepayments.com/dk/legal/braintree-privacy-policy
PayPal
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg
Databeskyttelsespolitik:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1(b) eller (f) i den generelle forordning om databeskyttelse.

12.5    Produktanbefaling

I det omfang det er tilladt, kan vi bruge den e-mailadresse, som vi har modtaget i forbindelse med reservations- eller transporttjenesten, til at sende dig almindelige tilbud via e-mail på produkter fra vores sortiment, der ligner dem, du allerede har købt.

Vi bruger eksterne udbydere af kundeservice som databehandlere til at sende produktanbefalinger.

Du modtager disse produktanbefalinger fra os, uanset om du abonnerer på et nyhedsbrev eller har givet dit samtykke til markedsføringsmeddelelser via e-mail. Vi vil gerne på denne måde tilvejebringe oplysninger for dig på om produkter fra vores sortiment, som du måske er interesseret i, baseret på dine seneste køb hos os.

Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1(f) i den generelle forordning om databeskyttelse; vores legitime interesse er at informere dig om vores produktsortiment og foreslå visse produkter til dig. 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af din e-mailadresse til dette formål ved at bruge afmeldingslinket i produktanbefalingen eller ved at sende en besked til unsubscribe@flixbus.com. 

12.6    Nyhedsbrev

Hvis du også tilmelder dig nyhedsbrevet via vores registreringslink, beder vi dig om at give dit samtykke til behandlingen af dine oplysninger (e-mailadresse, for- og efternavn, bopæl) for at sende dig vores nyhedsbrev regelmæssigt via e-mail. 

Som en del af dit abonnement på nyhedsbrevet, indhenter vi også dit samtykke til, at vi kan tilpasse indholdet af vores nyhedsbrev i henhold til dine behov og interesser.

For at tilmelde dig vores nyhedsbrev bruger vi den dobbelte tilvalgsprocedure. Det betyder, at når du har tilmeldt dig, sender vi en e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst, og beder dig om at bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding inden for 24 timer, vil dine oplysninger blive blokeret og slettet automatisk efter en måned.

Nyhedsbrevet kan vedrøre alle varer, tjenester, produkter, tilbud og kampagner, der leveres af den dataansvarlige (paragraf 1) og/eller af virksomheder, der er tilknyttet den dataansvarlige, eller af partnervirksomheder. 

Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1(a) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Derudover opbevarer vi de IP-adresser, du bruger, samt tidspunkterne for tilmelding og bekræftelse. Formålet med proceduren er at bevise, at du er tilmeldt, og om nødvendigt, at kunne præcisere eventuelt misbrug af dine personoplysninger. Hvis vi behandler dine personoplysninger til dette formål, sker dette på grundlag af vores legitime interesser i at sikre overholdelse og dokumentation af lovkrav. 

Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1(f) i den generelle forordning om databeskyttelse; vores legitime interesse er at kunne bevise samtykke.

Du kan til enhver tid trække brugen af din e-mailadresse tilbage ved at bruge nyhedsbrevets afmeldingslink eller ved at sende en meddelelse til unsubscribe@flixbus.com. Lovligheden af de databehandlingsaktiviteter, der allerede er udført, forbliver upåvirket af tilbagetrækningen.

Vi bruger eksterne IT-tjenesteudbydere, der fungerer som databehandlere, til at distribuere nyhedsbrevet.

12.7    Cookies og lignende teknologier

Appen bruger cookies og lignende teknologier. 

I tillæg til førstepartscookies, som vi indstiller som den dataansvarlige, bruges også tredjepartscookies, som tilbydes af andre udbydere. 

Som en del af administrationen af samtykke (samtykkebanner), giver vi dig mulighed for at vælge mellem brugen af cookies og brugen af lignende teknologier. 

Du finder en detaljeret oversigt med omfattende oplysninger om de brugte tjenester og adgang til dine samtykkeindstillinger, herunder muligheden for tilbagetrækning, i indstillingerne i appen.

12.8    Bedrageriforebyggelse

For at forhindre svigagtige bookinger behandler vi ordrerelaterede oplysninger, f.eks. IP-adresse, navn og e-mailadresse.

Dette er lovligt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen (GDPR). Vores legitime interesse er at forhindre at blive offer for svig og lide økonomiske tab.

I enkelttilfælde kan der forekomme en beslutning om afbestilling, efter bookingen er foretaget, baseret på en automatisk individuel afgørelse. Grunden til dette er, at et sæt interne algoritmer, der behandler relevante datapunkter, giver os resultater baseret på matches med forskellige svigagtige mønstre eller sammenligner datapunkterne med tærskler og værdier, der er typiske for svigagtige mønstre, for at påvise svigagtige bookinger. Hvis du ønsker at bestride denne beslutning, give udtryk for dit eget synspunkt eller få den dataansvarlige til at gribe ind, bedes du kontakte data.protection@flixbus.com.

12.9    Kundeservice

Når du kontakter vores kundeservice, indsamler vi de personoplysninger, som du tilvejebringer for os på eget initiativ. Du kan for eksempel sende disse til os via e-mail, pr. telefon eller brev. Dine personoplysninger bruges kun til at kontakte dig eller til det formål, hvortil du tilvejebragte disse oplysninger for os, f.eks. til behandling af dine forespørgsler, teknisk administration eller kundeadministration.

Disse oplysninger (herunder oplysninger om kommunikationsmidler såsom e-mailadresse, telefonnummer) tilvejebringes på frivillig basis. Vi bruger oplysningerne til at behandle din bekymring, til at opfylde juridiske forpligtelser, hvis nødvendigt, og til administrative formål.

Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1(b), (c) eller (f) i den generelle forordning om databeskyttelse.

I tilfælde af en telefonisk forespørgsel behandles dine oplysninger også via telefonapplikationer og delvist også via et stemmedialogsystem for at hjælpe os i distributionen og behandlingen af forespørgsler. 

Til vores kundeservice bruger vi eksterne udbydere af kundeservice som databehandlere.

12.10    Tilstedeværelse på sociale medier

Vi har en tilstedeværelse på sociale medier (i øjeblikket: Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter). I det omfang vi har kontrol over behandlingen af dine oplysninger, sikrer vi, at de gældende databeskyttelsesforordninger overholdes. 

Udover os er følgende ansvarlige for virksomhedens tilstedeværelse i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse og andre databeskyttelsesbestemmelser:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland)
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Irland)

Vi vil gerne påpege, at dine oplysninger kan blive behandlet uden for EU.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er artikel 6, stk. 1(f) i den generelle forordning om databeskyttelse. Vores legitime interesse er effektiv information og kommunikation.

Yderligere oplysninger om ret til privatlivets fred i forhold til vores virksomhedstilstedeværelse på sociale mediekanaler, findes her:
Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Versionsdato: 24/11/2023