Vilkår og betingelser for Wi-Fi

VIGTIGT

Du skal læse vilkårene og betingelserne i denne aftale, før du får adgang til og bruger Wi-Fi-tjenesten. Ved at åbne og bruge Wi-Fi-tjenesten accepterer du nedenstående vilkår og betingelser. Hvis du ikke ønsker at være bundet af disse vilkår og betingelser, kan du ikke få adgang til eller bruge Wi-Fi-tjenesten.

Wi-Fi-tjenesten er en tjeneste leveret af Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Tyskland (herefter benævnt “FlixBus”), der drives teknisk af eksterne (IT) tjenesteudbydere, som er nærmere angivet i privatlivspolitikken, hvortil der linkes her.

Definitioner

"Information" betyder alt materiale leveret af FlixBus via Wi-Fi-tjenesten (i det følgende benævnt "Hotspot"). "Bruger" betyder dig, Hotspot-slutbruger. "Kontrakt" betyder denne Hotspot-aftale. 

Garanti

Hotspot leveres på en "som den er" og "som tilgængelig" basis, og FlixBus giver ingen garantier eller udtrykkelige, hverken udtrykkelige eller underforståede i forhold til informationen, herunder underforståede garantier eller betingelser for fuldstændighed, nøjagtighed, tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til en bestemt formål.

Brugeren anerkender:
(a) at det er teknisk umuligt at tilbyde Hotspot helt fri for fejl, og at FlixBus ikke forpligter sig til at gøre det; 
(b) at fejl kan føre til midlertidig utilgængelighed af Hotspot; og 
(c) at driften af Hotspot kan påvirkes negativt af forhold uden for FlixBus's kontrol, herunder transmission, telekommunikationsforbindelser mellem FlixBus og Brugere, mellem forskellige dele af FlixBus og mellem FlixBus og andre systemer og netværk.

Erstatningsansvar

Brugeren accepterer, at med undtagelse af død og personskade som følge af uagtsomhed fra FlixBus, er FlixBus ikke ansvarlig i kontrakt, erstatningsansvar, uagtsomhed, lovpligtigt eller på anden måde for tab eller skade overhovedet som følge af eller i forbindelse med denne Kontrakt, herunder skader for tab af forretning, tab af fortjeneste, forretningsafbrydelse, tab af forretningsinformation eller andet økonomisk tab (selv når FlixBus er blevet underrettet om muligheden for et sådant tab eller skade).

Brugeren anerkender endvidere, at nogle af oplysningerne, f.eks. Software, leveres til FlixBus (direkte og indirekte) af tredjeparter, og derfor kan FlixBus ikke tilbyde nogen garanti af nogen art i forhold til sådan information. Det er også vigtigt at sikre korrekt sikkerhedskopiering af dit eget system (for eksempel personlig firewall). Generelt bruger du systemet fuldstændigt på egen risiko. Ethvert krav om erstatning mod FlixBus som følge af brugen af systemet er udelukket. Dette gælder også for skader forårsaget af fejl i Wi-Fi-systemet.

Brug af hotspot/skadesløsholdelse

Brugeren forpligter sig til
a) ikke at bruge Hotspot til noget ulovligt formål;
b) at det ikke må gøre brug af Hotspot sådan, at hele eller en del af Hotspot afbrydes, beskadiges, gøres mindre effektiv, eller effektiviteten eller funktionaliteten af Hotspot på nogen måde forringes;
c) ikke at bruge Hotspot til transmission eller udstationering af computervirus eller andet materiale, der er ærekrænkende, stødende eller uanstændigt eller truende eller på en sådan måde, at det forårsager irritation, ulejlighed eller unødvendig angst;
d) Ingen information med ulovligt eller umoralsk indhold må distribueres. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, information, der tjener et oprørsk formål, forherliger eller bagatelliserer vold, indeholder seksuelt stødende pornografi, truer eller forstyrrer børns eller unges moralske velbefindende eller skader FlixBus' omdømme.
e) at man ikke må bruge Hotspot til at transmittere materiale med henblik på reklame, promovering og/eller reklame uden forudgående skriftligt samtykke fra FlixBus, medmindre en anden bruger af Hotspot specifikt har anmodet om en sådan transmission; og
f) at i tilfælde af at Brugeren har nogen ret, krav eller handling mod enhver anden bruger, der opstår som følge af brugen af Hotspot, skal han forfølge en sådan ret, krav eller handling uafhængigt af og uden anvendelse af FlixBus.

Brugeren skadesløsholder og forsvarer FlixBus mod alle krav, erstatningsansvar, skader, omkostninger og udgifter, inklusive advokatsalær, der opstår som følge af misligholdelse af denne kontrakt eller enhver brug af Hotspot fra Brugeren. Brugeren anerkender, at FlixBus ikke har kontrol over arten eller indholdet af information eller programmer, der transmitteres eller modtages af Brugeren ved hjælp af Hotspot, og at FlixBus ikke på nogen måde undersøger den brug, som Brugeren anvender Hotspot til. Brugeren indvilliger i fuldt ud at skadesløse FlixBus mod eventuelle krav eller retssager, der opstår i forbindelse med Brugerens brug af Hotspot, som anbringes eller trues af FlixBus af enhver anden person.

Intellektuel ejendom

Brugeren anerkender, at al ophavsret, varemærke og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder i Hotspot forbliver hos FlixBus eller dets licensgiver.

Suspension og opsigelse

FlixBus har ret til straks at opsige denne kontrakt og/eller suspendere Hotspot, hvis Brugeren begår et brud på vilkårene og betingelserne.

Brugerdata

Som en del af brugen af denne tjeneste gemmes din enheds MAC-adresse for at give den adgang til netværket. Icomera kan se det i op til 2 uger, hvorefter det anonymiseres og opbevares i op til 12 måneder. Du kan anmode om adgang, sletning, begrænsning eller bærbarhed af disse data eller indgive en klage via e-mail (privacy@icomera.com). Dataindsamlingen, der finder sted, når du bruger Hotspot, er tilladt i henhold til artikel 6, stk. 1b GDPR.

Ændringer af vilkår og betingelser

FlixBus forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden ved at placere en note om en sådan ændring i denne fil. Brugerens fortsatte brug af Hotspot efter meddelelse om en sådan ændring anses for at være Brugerens accept af en sådan ændring. Det er Brugerens ansvar at kontrollere denne fil regelmæssigt for at afgøre, om denne kontrakt er blevet ændret. Hvis Brugeren ikke accepterer nogen ændring af vilkårene og betingelserne i denne kontrakt, skal Brugeren straks stoppe med at bruge hotspot.

Uafhængighed

Hver bestemmelse i denne kontrakt, der udelukker eller begrænser erstatningsansvar, skal fortolkes særskilt og anvendes og overleves, selvom den ene eller anden af disse bestemmelser af en eller anden grund ikke finder anvendelse eller ikke kan håndhæves under nogen omstændigheder og forbliver i kraft uanset opsigelsen af denne kontrakt uanset hvad der måtte ske. Intet frafald fra FlixBus skal fortolkes som et afkald på enhver overtrædelse af nogen bestemmelse i denne kontrakt. Denne kontrakt er underlagt tysk lovgivning, og parterne underkaster sig hermed uopretteligt den tyske domstols eksklusive jurisdiktion. Domstolen er München. Pas på din trådløse enhed. FlixBus påtager sig intet ansvar for tab eller skader.