I. For FlixCompanies: Generelle befordringsbetingelser

Version: 27.05.2024

1  Anvendelsesområde for disse betingelser

Befordringsbetingelserne gælder for befordring af passagerer inden for FlixBus-fjernbusnetværket. Køretøjerne er beregnet til befordring af personer

1.1 Befordringsbetingelserne gælder for transport af passagerer i Flix SE’s netværk (herefter også benævnt: “Flix”) i overensstemmelse med EU-forordning nr. 181/2011. Køretøjerne bruges til transport af passagerer. I det omfang tjenesten leveres af samarbejdspartnere (herefter også benævnt: “partnere”), gælder deres generelle forretningsvilkår og -betingelser og specifikke befordringsbetingelser udelukkende. Disse kan findes på partnernes websteder. Bemærk, at de muligvis kun er tilgængelige på engelsk. Partnerne påtager sig ingen transportforpligtelser ved brug af FlixBus-mærket, med undtagelse af forbindelserne 96 Wien - Graz og X96 Wien Lufthavn - Graz, som drives af Dr. Richard Linien & co KG.

2  Ret til befordring

2.1 Retten til befordring foreligger, hvis der er indgået en befordringsaftale.

2.2 Reservationsbekræftelsen (se pkt 3.1) berettiger passageren til en rejse mellem afgangsstedet og den destination, der fremgår af billetten. Senere ombordstigning eller tidligere udstigning er ikke tilladt som følge af lovens forskrifter.

2.3 Hvis reservationer foretages ombord på bussen, foreligger forpligtelsen til befordring kun, hvis der er en ledig siddeplads under hele rejsen.

2.4 I tilfælde af anmodning om stop foreligger forpligtelsen til befordring kun, hvis rejsen er bestilt fra eller til dette stop inden for den tilhørende forhåndsreservations deadline. Anmodning om stop er som sådan markeret på de respektive køreplaner. Tidsfristerne for de tilhørende forhåndsreservationer fremgår af de pågældende køreplaner.

3  Billetter, befordringsomkostninger

3.1 De fastsatte befordringsomkostninger skal betales til gengæld for befordring. Flix udsteder billetter til dette formål. Reservationsbekræftelsen, enten printet ud eller vist i elektronisk format (PDF-fil), og gyldig, officiel billedlegitimation, anses for at udgøre en gældende billet. Hvis der er foretaget reservation ombord på køretøjet, vil håndskreven eller printet kvittering både udgøre kvittering og reservationsbekræftelse. Der udstedes en billet pr. passager og pr. rejse. Forbindelser med skift betragtes som én rejse. Passagerens fornavn og efternavn og evt. fødselsdato skal opgives i forbindelse med reservationen. Kontrollen af, om der er krav på befordring, foretages ved, at passagerens navn sammenlignes med reservationslisten, som vises på chaufførens eller stationspersonalets mobiltelefon på baggrund af den aktuelle reservationssituation. Dette skal helst ske ved at scanne billetten.

3.2 Passageren er forpligtet til at foretage en reservation inden afgang. Adgang til bussens passagerkabine er kun tilladt med en gyldig reservationsbekræftelse.

3.2.1 Rejser kan reserveres på webportalerne, via mobile smartphone-apps til Flix, på partnerbureauer, ombord på busserne (til almindelig takst) og i visse busterminaler med eget servicepersonale. Reservation ombord på busserne er kun muligt, hvis der er et tilstrækkeligt antal ledige siddepladser til hele rejsen. Som følge heraf anbefales forhåndskøb (online, via app eller bureau).

3.2.2 En reservationsbekræftelse (ordreoplysninger) bliver gemt og kan hentes på webportalerne, og den kan ligeledes sendes til passageren via e-mail efter ønske.

3.2.3 Enhver passager, som er i besiddelse af en gyldig billet, er berettiget til en siddeplads. Rejsende med børn og personer med nedsat mobilitet prioriteres ved valg af plads.

3.3 Online køb af billet:

3.3.1 Fremvisning af produkter i netbutikken, som er tilgængelige via internettet og smartphone-app, udgør ikke et juridisk bindende tilbud men et ikke-bindende onlinekatalog, som opfordrer potentielle passagerer til at afgive ordrer. Ved at klikke på knappen ”Reservér”/”Betal” lægges en bindende ordre på varerne i kurven. Der udstedes en billet pr. passager og pr. rejse. Forbindelser med skift betragtes som én rejse. Bekræftelse på modtagelse af ordren udstedes med det samme ved afsendelse af en automatisk e-mail-bekræftelse. Befordringsaftalen er først indgået, når Flix har godkendt ordren via en modtagelsesbekræftelse. Denne modtagelsesbekræftelse udstedes enten sammen med den automatiske e-mail-bekræftelse eller separat på et senere tidspunkt.

3.3.2 På baggrund af de aktuelle tekniske betingelser kan det ikke garanteres, at datakommunikation via internettet er fejlfri og/eller konstant tilgængelig. Det er ikke muligt at udvikle og betjene helt fejlfri computerprogrammer (software) og databehandlingssystemer (hardware) for derved at udelukke alle uforudsigelige faktorer i forbindelse med mediet internet. Som følge heraf fraskriver Flix sig enhver form for garanti for konstant, uafbrudt tilgang til firmaets hjemmesider og tekniske systemer. Internettets aktuelle tekniske egenskaber gør, at det ikke kan garanteres, at reservationsmuligheden til enhver tid står til rådighed på internettet. Der opnås ingen ret til modtagelse af en tilbuds- eller kampagnepris, hvis systemet som følge af tekniske problemer først er tilgængeligt igen på et senere tidspunkt (f.eks. efter udløb af forkøbsfrist).

3.3.3 I modsætning til reglerne for postordreforretning på internettet henvises der til, at lovens bestemmelser vedrørende fortrydelsesret ved fjernsalg ikke gælder for befordringsaftaler, som er indgået via internettet og dermed angår fjernsalg, og under hvilke operatøren ved indgåelse af aftalen forpligter sig til at udføre tjenesten på et bestemt tidspunkt eller inden for en nærmere fastsat tidsperiode. Vores betingelser om annulleringer påvirkes dog ikke af ovennævnte.

3.4 Bemandede billetsalgssteder:

Salgsagenter, samt billetsalgsstederne og kundeserviceafdelingen under FlixCompanies kan opkræve et servicegebyr for at foretage en reservation eller annullering. Butiksagenturgebyret afhænger af butikkens beliggenhed.

3.5 Befordringsafgifter:

3.5.1 Der kan ikke gøres krav på, at alle priskategorier eller -grupper kan reserveres på alle reservationssteder. Især tilbuds- og kampagnepriser kan til dels kun reserveres på internettet. 

3.5.2 Befordringsafgiften gælder kun for transport af personer. Andre servicer og ydelser som f.eks. reservation og befordring af cykler, ekstra bagage eller særlig bagage faktureres separat.

3.5.3 Bestemte reservationsbetingelser gælder for prisnedsættelser. I den forbindelse gælder de offentliggjorte, relevante betingelser.

4  Ugyldige billetter

Passageren skal både fremvise billet og gyldig billedlegitimation på opfordring fra FlixCompanies’ personale ved stikprøvevis billetkontrol med det formål at kontrollere, om billetten er gyldig.

5  Ekstra befordringsgebyrer

5.1 En passager er forpligtet til at betale et ekstra befordringsgebyr, hvis han eller hun rejser med en af firmaets busser og hverken på forhånd eller ved indstigning i bussen har reserveret en siddeplads på den pågældende rejse.

5.2 En passager, som ved en kontrol viser sig ikke at være i besiddelse af en gyldig reservation, er forpligtet til at oplyse korrekte persondata og at vise legitimation på anmodning.

5.3 Det ekstra befordringsgebyr beløber sig til to gange den normale billetpris for den strækning, som passageren har rejst, dog mindst 60 €, plus prisen for den resterende strækning frem til destinationen. Hvis passageren ikke kan dokumentere den rejste strækning, anvendes rutens startpunkt til beregning af det ekstra befordringsgebyr.

5.4 Det ekstra befordringsgebyr skal i princippet betales straks, dog senest inden for 2 uger efter modtagelse af en skriftlig betalingsopkrævning. Efter udløbet af denne frist opkræves et ekspeditionsgebyr på 5 € for hver skriftlig betalingsopkrævning, såfremt passageren ikke kan dokumentere, at der ikke er påløbet ekspeditionsgebyrer, eller at disse er lavere. FlixCompanies forbeholder sig retten til at igangsætte yderligere tiltag i form af civil- og/eller strafferetlige sager.

6  Køreplaner

6.1 Der tages forbehold for ændringer i de godkendte og offentliggjorte køreplaner, datoer, ruter og priser foretaget med gyldig grund, herunder især implementering af afgørelser truffet af bevillingsmyndighederne.

6.2 Hvis køreplanens offentliggjorte ruter er markeret med ”Med forbehold for officiel godkendelse”, betyder det, at en bevilling til medtagelse af de viste forbindelser i køreplanen på tidspunktet for offentliggørelse endnu ikke forelå for de pågældende ruter (forbindelse, stop, rejsedag, pris, osv.).

6.3 Køreplansændringer, som træder i kraft efter aftalens indgåelse, og for hvilke busselskabet ikke kan gøres ansvarligt (f.eks. langsigtede konsekvenser af naturkatastrofer eller permanente byggepladser), berettiger ikke passageren til at fremsætte erstatningskrav, såfremt disse ændringer kun afviger i uvæsentlig grad, dvs. højst 2 timer, fra de oprindeligt aftalte afgangs- og ankomsttider. En væsentlig køreplansændring berettiger passageren til at annullere befordringsaftalen uden beregning. I dette tilfælde skal passageren enten henvende sig til den telefoniske kundeserviceafdeling

 • Opkald fra Tyskland og Schweiz (tysk fastnet): +49 30 300 137 300
 • Opkald fra Østrig (østrigsk fastnet): +43 820 910 340
 • Opkald fra Italien (italiensk fastnet): +39 (02) 947 59 208
 • Opkald fra Frankrig (fransk fastnet): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Opkald fra Storbritannien (britisk fastnet): +44 1491 502156
 • Opkald fra Kroatien (kroatisk fastnet): +385 1 300 0803
 • Opkald fra Danmark (dansk fastnet): +45 35 15 40 55
 • Opkald fra Sverige (svensk fastnet): +46812411600
 • Opkald fra Polen (polsk fastnet): +48 22 307 93 34
 • Opkald fra Ungarn (ungarnsk fastnet): +36 1 701 04 78
 • Opkald fra Rumæninen (rumænsk fastnet): +4 0373 808 000
 • Opkald fra Ukraine (ukrainsk fastnet): +38 044 228 1473*

eller via e-mail: service@flixbus.dk. Passageren må ikke have påbegyndt rejsen. Andre passagerrettigheder påvirkes ikke heraf.

7  Påbegyndt rejse

7.1 Passagererne anbefales at indfinde sig på afgangsstedet 15 minutter forud for afgangstidspunktet.

7.2 Hvis passageren ikke møder op på det planlagte afgangstidspunkt og sted for den reserverede rejse, bortfalder befordringskravet, og den reserverede rejse kan videregives til andre.

7.3 Hvis passageren modtager en besked via sms, e-mail eller i et andet skriftligt format om en rejseforsinkelse, bortfalder befordringskravet i tilfælde af passagerens udeblivelse først fra det senere afrejsetidspunkt, som fremgår af sms’en eller e-mailen.

7.4 Kontrollen af, om der er krav på befordring, foretages ved, at passagerens navn sammenlignes med reservationslisten, som vises på chaufførens eller stationspersonalets mobiltelefon på baggrund af den aktuelle reservationssituation. Dette skal helst ske ved at scanne billetten. I særlige tilfælde, og efter anmodning fra chaufføren eller servicemedarbejderne, skal passageren fremvise en udskrevet eller elektronisk (som PDF-fil) reservationsbekræftelse samt gyldig, officiel billedlegitimation (ID-kort, pas og eventuelt visum).

8  Skift

8.1 I princippet er den offentliggjorte linjetrafik direkte forbindelser. I enkelte tilfælde kan et skift dog være nødvendigt.

8.2 Hvis et skift er planlagt, garanterer FlixCompanies viderebefordring frem til den reserverede destination. Hvis en forbindelsesbus i særlige tilfælde ikke kan vente på en forsinket bus i rute, tilbyder FlixCompanies alternativ befordring. I enkelte tilfælde kan dette ligeledes ske i form af busser, der køres af andre selskaber, med biler eller tog. Der kan ikke stilles krav om et bestemt transportmiddel. Hvis destinationen er langt væk, eller hvis rimelige alternative forbindelser ikke forefindes, således at rejsen først kan fortsættes næste dag, tilbydes passagererne gratis indkvartering på et hotel i mellemklassen.

8.3 Bestemmelserne i ovenstående afsnit gælder kun i de tilfælde, hvor passagerens reservation hos Flix indbefatter direkte forbindelser. Hvis passageren reserverer individuelle ruter og selv kombinerer disse til en rejse med skift, bærer passageren selv risikoen for ikke at nå en forbindelse. I sådanne tilfælde kan der ikke gøres krav på alternativ transport eller indkvartering på hotel. Flix eller FlixCompanies bestræber sig dog på at informere berørte passagerer om alternative forbindelser.

8.4 Skift til transporttjenester, som ikke tilbydes af FlixCompanies, kan ikke garanteres.

9  Generelle passagerforpligtelser

9.1 Anvisninger fra chauffører og ledsagende personale skal overholdes.

9.2 Chauffører og servicepersonalet er berettiget til at nægte at befordre personer, som tydeligvis er berusede eller på anden måde påvirkede af rusmidler. Det samme gælder for passagerer, som af andre årsager er til fare for deres medpassagerer, eller som væsentligt forringer medpassagerernes velbefindende. I dette tilfælde kan der ikke gøres krav på alternativ befordring.

9.3 Rygning er ikke tilladt i bussen, og dette gælder ligeledes for e-cigaretter.

9.4 Passageren hæfter for skader, som han eller hun har forårsaget på bussen.

9.5 Passagerer, som snavser bussen til, enten bevidst eller som følge af grov uagtsomhed, er forpligtet til at betale FlixCompanies et rengøringsgebyr på mindst 100 €, hvorved passageren er berettiget til at fremlægge bevis for, at der ikke er forårsaget skade, eller at den pågældende skade fører til betydeligt mindre omkostninger end ovennævnte enhedspris.

9.6 Busselskaberne kan hæve befordringsaftalen uden varsel, hvis passageren opfører sig på en så generende måde, trods (mundtlig) advarsel, at det ikke længere er rimeligt for busselskabet og/eller de andre passagerer at fortsætte rejsen. Dette gælder også, hvis passageren ikke overholder gældende henvisninger (f.eks. sikkerhedshenvisninger). I dette tilfælde er busselskabet stadig berettiget til billetprisen. Hvis en passager rammes af en smittefarlig sygdom i henhold til den tyske lov om befordringsbetingelser (VO-ABB), § 3, afsnit 1, styk 2, og derfor ikke kan rejse, er passageren undtaget fra ovennævnte regler. I dette tilfælde har passageren ret til refundering af den fulde billetpris.

9.7 I henhold til de lovmæssige bestemmelser er enhver passager forpligtet til at bruge sikkerhedsselerne, såfremt bussen er udstyret med disse.

9.8 Ved pauser/stop eller politikontroller skal passagererne forlade bussen på opfordring fra chaufføren eller servicepersonalet. Passageren er forpligtet til at overholde den pauselængde, der fastsættes af chaufføren og servicepersonalet. Chaufføren har ret til at køre videre, såfremt en passager ikke er vendt tilbage til bussen efter den fastsatte pausetid, hvorved chaufføren ikke kan gøres ansvarlig for en passagers udeblivelse efter udløbet af den fastsatte pausetid.

10  Særlige passagerforpligtelser ved internationale forbindelser

10.1 Ved rejser over landegrænser er passageren personligt ansvarlig for overholdelse af alle love og forskrifter vedrørende påkrævede rejsedokumenter og legitimation, visa, udenlandsk valuta, told og sundhedsforskrifter. FlixBus kan ikke gøres ansvarlig for konsekvenserne ved manglende overholdelse af disse love og forskrifter, herunder såfremt disse er blevet ændret efter foretagelse af bookingen.

10.2 Enhver passager, der rejser over landegrænser, er ansvarlig for at medbringe alle nødvendige rejsedokumenter samt at overholde alle love i de respektive lande, som passageren ønsker at rejse fra, gennem eller til.

10.2.1 For borgere i Den Europæiske Union, Norge og Island i særdeleshed accepteres deres nationale ID-kort som rejsedokument. Statsborgere med alle andre nationaliteter skal medbringe pas.

Specifikt omfatter dette ikke: opholdstilladelser (som ikke godkender grænseovergange), kørekort, biblioteks-ID-kort, studie-ID, sygesikringskort og lignende dokumenter.

10.2.2 Det anbefales, at passagerer selv undersøger indrejse- og rejsereglerne i destinations-/ gennemrejselandet ved at kontakte de relevante ambassader eller konsulater samt at gå ind på hjemmesiden europa.eu: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm. FlixBus kan ikke gøres ansvarlig for konsekvenserne, hvis en passager ikke medbringer de nødvendige rejsedokumenter under rejsen.

10.3 Passagerer skal give kørsels- eller servicepersonalet de nødvendige rejsedokumenter til grænsetrafik inden hver tur med en langdistancebus. Dette er underlagt hurtig kontrol af kørsels- eller servicepersonalet.

10.4 FlixBus forbeholder sig retten til at nægte en passager ombordstigning, hvis passageren ikke kan fremvise et rejsedokument i henhold til afsnit 10.2.1.

10.5 I tilfælde under pkt. 10.4 er FlixBus ikke forpligtet til at refundere billetten, hverken helt eller delvist, eller foretage nogen som helst form for erstatning.

10.6 Afleveret bagage skal forblive uaflåst for at gøre det nemmere for toldvæsenet at foretage inspektion.

10.7 Passageren er forpligtet til kun at medtage varer i toldfri mængder og af toldfri art.

11  Børn og mindreårige

11.1 Småbørn fra 0-3 år må kun befordres ved anvendelse af passende baby-/børnesæder. Under busrejsen skal disse være fastspændt ved hjælp af bussens sikkerhedsseler. Børnesæder skal være monteret med 2-punktsele og medbringes af den voksne, som ledsager barnet. 

11.2 Børn mellem 3 og 15 år må rejse alene, hvis der forefindes en accepteret samtykkeerklæring fra forældre eller værge (gives under reservation). Du bedes have forståelse for, at det ikke er vores chaufførers pligt at holde opsyn med børnene. Lad kun børn rejse alene, hvis du er sikker på, at dit barn selv kan klare rejsen. 

11.3 Børn og mindreårige på 10-14 år må kun rejse alene med bus, hvis en forælder eller værge under reservationsproceduren har bekræftet på skrift, at den pågældende mindreårige er i stand til at rejse alene og uden opsyn. Flix, FlixCompanies og deres samarbejdspartnere påtager sig udtrykkeligt intet ansvar for opsyn med den mindreårige. Børn, som rejser alene, må ikke befordres med natbus eller uden for de nationale grænser. Herudover må børn, der rejser alene, ikke være med på rejser, der omfatter skift. 

11.4 Unge på 15 år eller derover må rejse alene. Ved internationale forbindelser skal en forælder eller værge sikre, at den unge person er i besiddelse af alle dokumenter og ID-papirer, som kræves for at rejse uden for landets grænser (se også pkt. 11.2). 

11.5 Børn betaler en reduceret billetpris. Dette gælder for børn og mindreårige under 15 år. Hvis en kampagnepris er lavere end den reducerede billetpris, betaler barnet automatisk den laveste pris.

12  Passagerer med handicap eller nedsat mobilitet

12.1 I princippet transporteres alle personer, uanset om de er handicappede eller har nedsat mobilitet. Personer med handicap eller nedsat mobilitet transporteres af FlixBus med hjælpemidler i henhold til det udførende busselskabs ansvarsområde i overensstemmelse med bilag I a og b i forordning (EU) nr. 181/2011. 

12.1.1 Inden for Tjekkiet kan personer med handicap eller nedsat mobilitet rejse til en nedsat billetpris ved fremvisning af et gyldigt ZTP- eller ZTP/P-kort udstedt i Tjekkiet. 

12.2 Ledsagende personer samt servicehunde til handicappede og førerhunde 

12.2.1 En ledsagende person befordres gratis, hvis behovet for konstant ledsagelse kan bevises. Dette sker gennem fremvisning af det påkrævede dokument ved afrejse, og dokumentet skal påvise behovet for konstant ledsagelse. I Tyskland er dette dokument ”Schwerbehindertenausweis” (legitimation til svært handicappede) eller en lægeattest.

12.2.2 For at sikre, at det er muligt at befordre personer med handikap eller nedsat mobilitet, samt deres ledersager, skal passageren oplyse os om behovet for dette forud for reservation. (Se punkt 12.5.3). 

12.2.3 Service- og førerhunde, som skal medtages af personer med handicap, befordres uden beregning, forudsat dokumentation via gyldig legitimation til svært handicappede eller et tilsvarende certifikat (se pkt. 12.2.1). Det er ikke et krav, at disse dyr skal have mundkurv på. 

12.2.4 For at sikre, at det er muligt at befordre en service- eller førerhund, skal passageren rette telefonisk henvendelse til vores kundeserviceafdeling vedrørende dette behov forud for reservationen og senest 36 timer før afrejse. 

12.3 Stop/busterminaler 

FlixCompanies har ingen indflydelse på de infrastrukturelle og dermed handicapvenlige betingelser ved de stop og busterminaler, som busserne stopper ved, og der kan derfor ikke ydes garanti for bestemte betingelser. Ansvaret herfor påhviler den pågældende stationsadministrator. 

12.4 Afvisning af befordring 

12.4.1 Såfremt køretøjets konstruktion eller infrastrukturelle betingelser, herunder busterminaler og busstop, fysisk ikke muliggør indstigning, udstigning eller befordring af den handicappede person eller personen med nedsat mobilitet på en sikker og praktikabel måde, har busselskabet ret til at afvise udstedelse af en reservation eller en billet, adgang til andre tjenesteydelser eller medtagelse af personen i køretøjet. I dette tilfælde vil den pågældende person blive informeret om befordringsalternativer inden for FlixCompanies’ tjenesteydelser. 

12.4.2 På baggrund af køretøjernes konstruktion er befordring i øjeblikket kun muligt, hvis de handicappede personer eller personerne med nedsat mobilitet selv er i stand til at rejse selvstændigt og uden fremmed hjælp. Passageren kan forlange at blive ledsaget af en anden person efter eget valg, som er i stand til at hjælpe den handicappede person eller personen med nedsat mobilitet i det nødvendige omfang, således at ovennævnte årsager bortfalder. Denne ledsagende person befordres gratis, og såfremt det er muligt, tildeles denne person en siddeplads ved siden af den handicappede person eller personen med nedsat mobilitet. 

12.4.3 Den pågældende passager informeres straks og ved anmodning skriftligt inden for fem arbejdsdage efter modtagelse af anmodningen om de pågældende årsager til befordringsafvisningen. 

12.4.4 Hvis befordring af en passager med et handicap eller nedsat mobilitet er blevet evalueret, og en billet er blevet udstedt, men passageren på trods af dette afvises, har både passageren og den ledsagende person følgende valgmuligheder: (a) Refundering af billetprisen og eventuelt på det tidligst mulige tidspunkt en gratis returrejse til første udgangspunkt som beskrevet i befordringsaftalen, eller (b) såfremt dette er muligt, fortsættelse af rejsen eller vidererejse med ændret rute via en passende, alternativ transporttjeneste til den i befordringsaftalen angivne destination. 

12.5 Medtagning af kørestole eller gangstativer 

12.5.1 Passagerer med handicap eller nedsat mobilitet er berettiget til gratis medtagning af deres kørestol eller gangstativ i bussens bagageopbevaringsrum. Af sikkerhedsmæssige årsager skal kørestolene være sammenklappelige og uden elektrisk motor. 

12.5.2 Desuden skal alle kørestole, der er behov for i passagerkabinen, uanset fremstillingsdato være udstyret med fastgørelsespunkter til sikring af udstyr, såkaldte belastningspunkter, i henhold til DIN 75078-2 samt have en producentautorisation i henhold til DIN EN 12183 eller 12184. Opfyldelse af de nævnte standarder for befordring skal bekræftes inden reservation via den fremsendte formular. (Se punkt 12.5.4). 

12.5.3 For at undersøge muligheden for befordring bedes passageren telefonisk informere vores kundeserviceafdeling om den konkrete kørestolsmodel eller andre hjælpemidler før reservation fra 14 dage og senest 7 dage (ved befordring i passagerkabinen) inden afrejse eller senest 36 timer (ved befordring i bagageopbevaringsrummet) inden afrejse. 

12.5.4 Passageren garanterer, at kørestolen fungerer og er teknisk egnet til sikker brug under rejsen. Kørestolen skal overholde gældende sikkerhedskrav. Befordring i kørestolen kan afvises, hvis der er tilstrækkelig dokumentation for, at sikker befordring er umulig eller tvivlsom. Busselskabet påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af tekniske mangler ved kørestolen.

13 Siddepladsreservationer

13.1 Bestilling af en siddepladsreservation

13.1.1 På nogle FlixBus-rejser kan der reserveres en bestemt plads, når der bookes via vores hjemmesider, FlixCompanies’ tilknyttede bureauer eller billetkontorer. Tilgængelighed og reservationsgebyr varierer afhængigt af rute, linje, pladskategori (gang, vindue, række eller bord) og bookingstidspunkt.

13.1.2 En pladsreservation godkendes med en angivelse på reservationsbekræftelsen. Ved reservationer med flere personer er pladsreservationer ikke personbundne. Det vil sige, at der ikke foretages nogen tilordning mellem pladsreservationer og personerne i en reservation.

13.1.3 Der er ingen forpligtelse til at foretage en (betalingskrævende) pladsreservation. Hvis der ikke foretages en pladsreservation, og systemet ikke har foretaget en automatisk pladstildeling, kan den rejsende ved rejsens start frit vælge en plads i et fastsat område. I så fald kan det ikke garanteres, at familier og grupper kan sidde sammen. Det garanteres imidlertid, at alle kunder får en plads i bussen.

13.2 Begrænsninger af pladsreservationen

13.2.1 I tilfælde af ikke-rettidigt fremmøde ved bussen går plads- og befordringskravet tabt. FlixBus er i så fald berettiget til at give billetten til en anden i overensstemmelse med punkt 7.2. Det anbefales derfor også i forbindelse med en pladsreservation at møde op på stoppestedet senest 15 minutter inden afgang.

13.2.2 Som hovedregel er kun personer med en pladsreservation berettigede til at indtage en reserverbar plads. FlixBus kan af forretningsmæssige eller sikkerhedstekniske grunde ændre anvisningen af pladser – også efter rejsens begyndelse. Dette kan blandt andet ske, hvis gravide kvinder, mindreårige, uledsagede børn eller fysisk svækkede personer bliver anvist en anden plads for den videre rejse, og der ikke er nogen tilsvarende pladser ledige. I så fald skal man følge buschaufførens anvisninger. Ændringen af anvisningen af pladser finder sted uden hensyntagen til race, religion, hudfarve, nationalitet eller køn.

13.2.3 Hvis der foretages en ændring af en pladsreservation, og der ikke kan anvises nogen plads i den valgte eller en højere kategori, kan den rejsende kræve at få pladsreservationsgebyret tilbage.

13.2.4 I tilfælde af aflysninger og forsinkelser i henhold til punkt 16 refunderes beløbet for pladsreservationen.

13.2.5 Der finder ingen refundering sted, hvis turen ikke er påbegyndt, eller hvis pladsen er blevet anvist eller erhvervet gratis.

13.3 Annullering og ombooking

Gebyret for en pladsreservation refunderes ved annullering eller ombooking af rejser, medmindre pladsen er blevet anvist gratis. Bestemmelserne i punkt 5 i reservationsbetingelserne gælder. Ved annullering af en rejse kan pladsreservationer overdrages til andre personer med den samme reservation. 

13.4 Reservation af en ekstra plads 

13.4.1 Bestemmelserne 13.1 til 13.3 gælder. 

13.4.2 En ekstra plads udgør ikke noget yderligere befordringskrav som defineret i afsnit 2.2. Derfor må denne ikke overdrages til en anden person uden gyldig billet. 

13.4.3 Gebyret for den ledige plads reguleres af vores aktuelle gyldige billetpriser. Bestemmelse 13.1.1. gælder også for pladsreservationsgebyret for den ekstra plads.

14  Befordring af genstande

14.1 Rejsebagage: 

14.1.1 Billetprisen omfatter gratis medtagelse af ét stk. bagage pr. passager med en maksimal størrelse på 80 x 50 x 30 cm pr. stk. bagage. Ubetydelige afvigelser i mål er tilladt, når det enkelte stykke bagage ikke overskrider 160 cm i sammenlagt højde, længde og bredde. Enhver passager kan gratis medtage bagage med en samlet vægt på maks. 20 kg. Rejsebagage omfatter kufferter og tasker. Som en undtagelse kan en vandrerygsæk medtages. Vær opmærksom på, at der kan være undtagelser mht. retningslinjerne for bagage hos visse af vores linjer. Dette vil blive indikeret i bookingprocessen og på billetten, om nødvendigt.  

14.1.2 Ekstra bagage 

14.1.2.1 I enkelte tilfælde, afhængigt af kapacitet, kan der mod et gebyr medtages et yderligere stykke bagage (ekstra bagage) der maksimalt måler 80 x 50 x 30 cm og ikke vejer mere end 20 kg. Også for det ekstra stykke bagage gælder det, at ubetydelige afvigelser i forhold til mål er tilladt, når det enkelte stykke bagage ikke overskrider 160 cm i sammenlagt højde, længde og bredde. Der kan ikke gøres krav på transport af mere end et stykke rejsebagage. Vær opmærksom på, at der kan være undtagelser mht. retningslinjerne for bagage hos visse af vores linjer. Dette vil blive indikeret i bookingprocessen og på billetten, om nødvendigt.  

14.1.2.2 Booking af ekstra bagage på forhånd er nødvendig. Du kan enten bestille ekstra bagage online i forbindelse med din booking, eller online via Administrer min reservation efter billetkøbet. Hvis der er plads i bussens bagagerum, og der endnu ikke er bestilt ekstra bagage, kan der tilkøbes ekstra bagage hos buschaufføren. Det er op til buschaufføren at vurdere, om dette er muligt. Tilgængelighed og pris for ekstra bagage afhænger af rute, linje, bookingtidspunkt og -metode.

14.1.3 Passageren skal forsyne rejsebagagen med et mærke med navn og adresse for at sikre korrekt aflevering og returnering og især for at undgå forvekslinger.

14.1.4 Passageren er selv ansvarlig for medtagning af rejsebagage ved skift. Eventuel assistance fra chaufføren tilbydes kun i særlige tilfælde og berettiger ikke til krav i denne henseende, medmindre den pågældende passager er handicappet eller har nedsat mobilitet.

14.2 Håndbagage:

14.2.1 Håndbagage kan medtages gratis men er begrænset til et styk bagage pr. passager med en maksimal størrelse på 42 x 30 x 18 cm og en maksimal vægt på 7 kg.

14.2.2 Passageren skal placere og overvåge håndbagagen i passagerkabinen, således at bussens sikkerhed og korrekte drift ikke bringes i fare, og andre passagerer ikke ulejliges. Håndbagage skal i princippet anbringes på bagagehylderne i passagerkabinen eller under sædet foran passageren.

14.2.3 Håndbagagen og indholdet skal være i passagerens varetægt og under passagerens opsyn under hele rejsen. Hvis en tredjeparts uautoriserede adgang konstateres, skal buschaufføren underrettes. Kort tid før ankomsten skal passageren kontrollere, at han eller hun har al sin håndbagage.

14.3 Særlig bagage:

14.3.1 Medtagning af såkaldt særlig bagage kræver forudgående registrering via passageren og bekræftelse af, at medtagning er mulig. I princippet kan der ikke stilles krav om medtagning af særlig bagage.

14.3.2 Særlig bagage er defineret som genstande, der er større end rejsebagage. Særlig bagage må ikke have et omfang (højde i cm + bredde i cm + dybde i cm) på mere end 240 cm. Hvert styk særlig bagage må ikke veje mere end 30 kg.

14.3.3 Medtagning af særlig bagage er begrænset til én genstand pr. passager.

14.3.4 Indbo, møbler eller møbeldele, elektroniske apparater, surfbrætter og papkasser er generelt udelukket fra befordring. Ortopædiske hjælpemidler og cykler betragtes ikke som særlig bagage. For sådanne genstande gælder særskilte betingelser.

14.3.5 Booking af specialbagage på forhånd er nødvendig. Du kan enten bestille ekstra bagage online i forbindelse med din booking, eller online via Administrer min reservation efter billetkøbet. Hvis der er plads i bussens bagagerum, og der endnu ikke er bestilt specialbagage, kan der tilkøbes specialbagage hos buschaufføren. Det er op til buschaufføren at vurdere, om dette er muligt. Tilgængelighed og pris for specialbagage afhænger af rute, linje, bookingtidspunkt og -metode.

14.4 Musikinstrumenter:

14.4.1 Musikinstrumenter betragtes som særlig bagage. Hvis det pågældende instrument (inklusiv kuffert) er mindre end den maksimale håndbagagestørrelse, må det medtages gratis i stedet for håndbagage. Hvis det pågældende instrument (inklusiv kuffert) er større end den maksimale håndbagagestørrelse, skal det befordres i bagageopbevaringsrummet. I dette tilfælde opkræves et ekstra gebyr (se punkt 14.3.5). Musikinstrumenter og deres kufferter, hvis mål overstiger 135 x 48 x 35 cm, er udelukket fra befordring.

14.4.2 Det anbefales generelt at medtage musikinstrumenter i en hård kuffert.

14.5 Værdigenstande og elektronisk udstyr:

14.5.1 Værdigenstande så som kontanter, smykker, ædelmetaller, nøgler, briller (solbriller og/eller læsebriller), elektroniske enheder (bærbare computere, iPads, tabletter, MP3-afspillere, mobiltelefoner, kameraer, mobile opladere, lithium-batterier eller lithium-akkumulatorer), e-cigaretter, elektroniske forbrugsvarer (specielt bærbare computere, mobiltelefoner osv.), der er underlagt tilbagekaldelse fra producenten eller forhandleren, kontaktlinser, proteser, medicin, vigtige dokumenter (diplomcertifikater, andre certifikater, legitimation, pas, kørekort, værdipapirer), osv. og skrøbelige genstande skal transporteres i håndbagagen, ikke den almindelige bagage, og med forbehold af passagerernes behørige omhu.

14.5.2 Hvis værdigenstande alligevel medtages i rejsebagagen, kan der ikke stilles krav om erstatningsansvar. Fortsæt eller grov uagtsomhed er undtaget ovennævnte.

14.6 Barnevogne:

14.6.1 Barnevogne kan medtages som særlig bagage (maks. én barnevogn pr. passager). Barnevognene skal være sammenklappelige. Ikke-sammenklappelige barnevogne er udelukket fra befordring. Registrering skal foretages telefonisk tidligst 48 timer før afrejse hos vores kundeserviceafdeling.

14.6.2 Befordring af barnevogne er gratis.

14.7 Cykler & E-scooter:

14.7.1 Cykler

14.7.1.1 Cykler kan transporteres på visse ruter. Cyklerne skal være standardstørrelse, ikke have monterede strukturer og højst veje 20 kg. Elcykler, Pedelec-cykler, tandemcykler og trehjulede cykler kan ikke transporteres.

14.7.1.2 Vi anbefaler alle passagerer, som ønsker at medbringe en cykel, at reservere rejserne og cykelpladserne i god tid i forvejen.

14.7.1.3 Cykler kan kun befordres, hvis der er kapacitet (maks. 5 cykler pr. bus). Der er generelt ingen befordringspligt i forhold til cykler.

14.7.1.4 Befordring af cykler pålægges et ekstra cykelgebyr. Tilgængelighed og cykelgebyr afhænger af rute, linje, bookingtidspunkt og -metode. Befordring foretages ved hjælp af cykelholdere. I særlige tilfælde er befordring kun mulig i dertil egnede tasker i bagageopbevaringsrummet (f.eks. foldecykler). Den samlede størrelse af cykeltasken må ikke overstige 240 cm (højde x Bredde x Dybde), og den må ikke veje over 20 kg. I dette tilfælde skal passageren foretage en reservation hos kundeserviceafdelingen (se punkt 14.3.5).

14.7.2 E-scooter

14.7.2.1 Transport af elscootere og lignende på langdistancebusser er udelukket.

14.8 Glemte genstande eller genstande efterladt i bussen er ikke forsikrede. Hvis passageren glemmer noget i bussen, skal han eller hun udfylde den relevante blanket vedrørende tabte og fundne sager på Flix-webportalerne.

14.9 Farlige materialer og genstande er udelukket fra befordring, herunder især:

 • Eksplosionsfarlige, let antændelige, radioaktive, ildelugtende eller ætsende stoffer.
 • Uindpakkede eller ubeskyttede genstande, der kan kvæste passagererne.

Dette indbefatter for eksempel: Våben, ammunition og fyrværkeri.

15  Transport af dyr

15.1 Befordring og transport af hunde og andre dyr i fjernbusserne er i princippet udelukket.

15.2 For service- og førerhunde gælder de regler, der er beskrevet i punkterne 12.2.3 og 12.2.4.

16  Passagerrettigheder i tilfælde af forsinkelser eller aflysning

16.1 I tilfælde af aflysning eller forsinkelse af afrejsen informerer FlixCompanies eller busterminaladministrationen passagerer, der rejser fra en bemandet terminal, så hurtigt som muligt og senest 30 minutter efter den planlagte afgangstid om situationen, herunder, såfremt disse informationer foreligger, om den forventede afgangstid. FlixCompanies tilbyder alle passagerer, særligt dem som rejser fra ikke-bemandede busstoppesteder, elektronisk underretning om aflysninger eller forsinkelser. For at kunne modtage disse informationer er det nødvendigt, at de nødvendige kontaktoplysninger (f.eks. mobiltelefonnummer) stilles til rådighed.

16.2 Hvis det er rimeligt at antage, at afrejse for den bookede rejse skal annulleres eller forsinkes mere end 120 minutter, eller i tilfælde af overbooking, kan passageren vælge mellem følgende muligheder: (a) Fortsætte rejsen så snart som muligt eller vidererejse på en anden rute, som kører til den i befordringsaftalen angivne destination, på samme vilkår som dem, der fremgår af befordringsaftalen, eller (b) Refundering af billetprisen og eventuelt gratis returrejse med bussen til det i befordringsaftalen angivne afgangssted. Retten til refundering af den fulde, betalte billetpris gælder for både de dele af rejsen, som er afsluttet, samt for de dele, som endnu ikke er afsluttet, hvis rejsen bliver unødvendig i forhold til passagerens oprindelige rejseplaner. Med mindre passageren er indforstået med en anden form for refundering, foretages refunderingen kontant inden for 14 dage efter modtagelse af refunderingskrav, eller efter at passageren har fået valget mellem (a) og (b).

16.3 Flix tilbyder passageren gratis indkvartering på hotel eller anden form for indkvartering samt hjælp med at arrangere befordring mellem busterminal og indkvarteringsstedet. Dette gælder dog kun, hvis der kræves ophold af en nats varighed eller mere som følge af, at rejsen er aflyst eller forsinket fra en busterminal med mere end 90 minutter for rejser med en planlagt rejsetid på mere end 3 timer. I sådanne tilfælde tilbyder Flix snacks, måltider eller forfriskninger i et passende omfang i forhold til ventetiden eller forsinkelsen, forudsat at disse forefindes ombord på bussen eller i busterminalen eller med rimelighed kan fremskaffes. Flix begrænser de samlede indkvarteringsomkostninger, eksklusiv befordringsomkostninger mellem busterminal og indkvarteringssted, til 80 € pr. nat pr. passager og højst to nætter. Ovennævnte krav på gratis indkvartering på hotel eller anden form for indkvartering gælder ikke, hvis Flix kan dokumentere, at aflysningen eller forsinkelsen skyldtes dårlige vejrforhold eller alvorlige naturkatastrofer, som bragte sikker drift af den planlagte bustjeneste i fare.

16.4 Hvis der opstår driftsproblemer i køretøjet under rejsen, tilbyder Flix passagererne viderebefordring med et andet køretøj eller befordring til et passende ventested, hvor rejsen kan fortsættes fra.

16.5 Øvrige krav som følge af ulemper forårsaget af aflysningen eller forsinkelsen er ikke udelukket.

17  Ansvar

17.1 Der påtages kun ansvar i tilfælde af simpel uagtsomhed – bortset fra skade på liv, legeme eller helbred – hvis væsentlige kontraktlige forpligtelser misligholdes. Ubegrænset hæftelse ved fortsæt eller grov uagtsomhed er fortsat gældende.

17.2 Hæftelse for følgeskader er udelukket i tilfælde af simpel uagtsomhed. Dette gælder ikke i tilfælde af tilsigtet eller uagtsom skade på liv, legeme og helbred.

17.3 Erstatningsbeløbet i tilfælde af dødsfald skal beregnes i overensstemmelse med gældende national lovgivning. Det maksimale erstatningsbeløb i henhold til national lovgivning må ikke være mindre end 220.000 Euro pr. passager.

17.4 Hæftelse og størrelsen af erstatning for skade på bagage er begrænset og udelukket som følger:

17.4.1 Ved skade på bagage som følge af en ulykke, som involverer bussen, eller mistet bagage som følge af samme, er størrelsen af erstatning pr. skade pr. passager og styk bagage begrænset til 1.200 €.

17.4.2 Hæftelse er udelukket i tilfælde af mistet bagage, som ikke har forbindelse med en ulykke, som involverer bussen, samt forveksling eller tyveri af samme, undtagen i tilfælde af fortsæt og grov uagtsomhed.

17.4.3 Hæftelse for skade eller øvrig skade som følge af, at passageren ikke har pakket sin bagage ordentligt, er udelukket, undtagen i tilfælde af fortsæt og grov uagtsomhed.

17.5 Erstatning for skade på kørestole og andet mobilitetsudstyr eller andre hjælpemidler svarer som minimum til genanskaffelsesværdien eller reparationsomkostningerne for det mistede eller beskadigede udstyr. I den forbindelse vil alt blive gjort for hurtigt i det mindste at fremskaffe en midlertidig erstatning herfor, som svarer til de tekniske og funktionsmæssige egenskaber ved den mistede eller beskadigede kørestol eller andet mobilitetsudstyr.

17.6 Erstatningsbeløbet for alle andre materielle skader, som hverken er ulykkesforårsagede bagageskader eller skader på kørestole eller andet mobilitetsudstyr eller hjælpemidler, er begrænset til 1.000 €, med mindre den materielle skade skyldes forsæt eller grov uagtsomhed.

17.7 De nævnte ansvarsbegrænsningerne og -udelukkelser gælder ikke ved lovbestemt, objektivt ansvar, eller hvis der foreligger en garanti om objektivt ansvar i individuelle sager.

18  Supplerende generelle befordringsbetingelser

[ikke relevant]

19  Værneting

Værneting for almindelige handlende, juridiske personer og fysiske personer, som ikke har normalt værneting i landet – samt fysiske personer, som har ændret bopæl eller sædvanligt opholdssted til udlandet efter indgåelse af en befordringsaftale, og hvis bopæl eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt ved anlæggelse af søgsmål – er München, Tyskland.

20  Enkelte bestemmelser uden retskraft

Hvis en bestemmelse i disse generelle forretnings- og særlige befordringsbetingelser er erklæret eller bliver helt eller delvist erklæret uden retskraft eller ugyldig, gælder de resterende bestemmelser i befordringsaftalen principielt fortsat. 

 

II.  Landsspecifikke særlige befordringsbetingelser

1. Yderligere befordringsbetingelser i Danmark

 • Ad. 5: Studerende, børn og pensionister er berettigede til en nedsat pris på rejser inden for Danmarks grænser i forhold til de normale priser. Vær opmærksom på, at gyldig billedlegitimation skal fremvises chaufføren ved rejsens påbegyndelse, hvis du rejser med en reservation til nedsat pris. Billetter til børn, studerende eller pensionister er kun gyldige ved fremvisning af ID. Hvis du ikke kan fremvise ID for chaufføren, forfalder billetten til nedsat pris, og du skal købe en normal billet til rejsen. 
  Danske værnepligtige rejser gratis ved fremvisning af relevant dokumentation og ID. En siddepladsreservation skal foretages via kontaktformularen.
 • Ad. 11: Klausulerne 11.2, 11.3 og 11.5 gælder ikke for forbindelser inden for Danmarks grænser. Mindreårige under 16 år må rejse alene inden for Danmarks grænser – ligeledes på rejser med skift – såfremt en forælder eller værge skriftligt har bekræftet, at den pågældende mindreårige er i stand til at rejse alene og uden udsyn. FlixBus kan ikke drages til ansvar for opsyn med den mindreårige. Inden for Danmarks grænser rejser børn altid til nedsat pris i forhold til en voksenbillet. Op til to børn under 12 år rejser gratis ifølge med en rejsende på 16 år eller derover. Et barn under 12 år rejser gratis ifølge med et barn mellem 12 og 15 år.

2. Yderligere befordringsbetingelser i Frankrig

 • Ad. 7.6.: Alle passagerer over 18 år, som rejser til Frankrig og inden for det franske territorium, skal fra og med den 9. august 2021 være i besiddelse af et af de tre helbredsbeviser, der er relevante for helbredskortet: enten et certifikat for fuld vaccination (Coronapas), bevis for en gyldig negativ PCR- eller antigentest, resultatet af en positiv PCR-test, der dokumenterer, at personen er kommet sig efter Covid-19, der er mindst 11 dage gammel og højst 6 måneder gammel. 
  Passagerer, der ikke medbringer tilstrækkeligt bevis på dette, kan blive udelukket fra rejsen. I dette tilfælde er der ingen ret til erstatning af transport. 
  Fra den 30. september 2021 gælder disse foranstaltninger for alle passagerer over 12 år.
 • Ad. 11: Klausulerne 11.2, 11.3 og 11.4 gælder ikke for forbindelser inden for Frankrigs grænser samt for forbindelser fra Frankrig til udlandet. Mindreårige under 16 år skal være ledsaget af en forælder eller værge under rejsen. Hvis unge på 16 eller 17 år rejser fra Frankrig til udlandet, skal en forælder eller værge sikre, at den unge har samtlige dokumenter og ID-papirer med, som er påkrævet ved rejser over grænser (person-ID eller rejsepas).
 • Ad. 12.2.1: Hvis personen er indehaver af: - Et mobilitetsinklusionskort med “invalid”- og “prioritet”-mærkater i Frankrig - Et handicapkort for den svært handicappede eller lægeerklæring i Tyskland - Et certifikat udstedt af den regionale sundhedsmyndighed (ASL) eller af statens sociale velfærdsorganisation (INPS) i Italien - Et gyldigt ZTP/P-kort i Tjekkiet udstedt i Tjekkiet (PS) og nægtes en reservation, udstedelse eller levering af en billet eller ombordstigning på grund af vedkommendes handicap kan denne person anmode om at blive ledsaget af en anden person efter eget valg, der er i stand til at yde den assistance, som vedkommende har brug for. Den ledsagende person skal være over 18 år, transporteres gratis og tildeles så vidt muligt et sæde ved siden af den handicappede eller bevægelseshæmmede person.
 • Ad. 12.2.3: Adgang til transport autoriseres til fører- eller hjælpehunde, der ledsager personer med et mobilitetsinklusionskort (Carte Mobilité Inclusion) med mærkaterne “invalid” og “prioritet”. Fører- og hjælpehunde, der fortsat modtager træning, har de samme rettigheder. Fører- eller hjælpehunden skal identificeres vha. dens identifikationscertifikat. Disse dyr er fritaget for kravet om mundkurv. Derudover skal de på internationale ruter have et hundepas, som gælder til internationale rejser.
 • Ad. 21.2: Efter at have kontaktet kundeservice og i mangel på et tilfredsstillende svar inden for en periode på 60 dage informeres passageren om muligheden for at løse konflikten ved at kontakte turisme- og rejsemægleren gratis. Dette kan gøres enten med post til følgende adresse: MTV – MÉDIATION TOURISME ET VOYAGE Service dépôt des saisines BP 80303 75823 PARIS Cedex 17, eller elektronisk ved at indsende anmodningen via deres online platform, der er tilgængelig via følgende link: https://www.mtv.travel/saisine-du-mediateur/.

3. Yderligere befordringsbetingelser i Italien

 • Ad. 11.1: Børn mellem 0 og 3 år må kun transporteres i passende autostole. Disse autostole skal sikres med de topunktssikkerhedsseler, der er tilgængelige i bussen, og de voksne, der ledsager de mindreårige, skal selv medbringe autosæderne. FlixBus er ikke ansvarlig for egnetheden og overholdelsen af lovkravene for de autosæder, der medbringes af de voksne, der ledsager de mindreårige.

  Mindreårige, der er mindst 3 år gamle, må kun transporteres med fastholdelsessystemer, der er godkendt og passer til deres højde (art. 172.6 Italienske trafiklove [Codice della Strada]).

  Hvis bussen ikke er udstyret med godkendte fastholdelsessystemer, skal mindreårige transporteres med standardsikkerhedsseler, men kun hvis de passer til deres højde. Denne bestemmelse gælder kun for børn, der vejer under 36 kg.

  Kun de voksne, der er ansvarlige for tilsyn med de mindreårige, vil være ansvarlige, hvis de ikke overholder disse bestemmelser. Passagerer, der vejer op til 36 kg og er op til 1,50 m høje, må kun rejse uden at bruge fastholdelsessystemer til børn, hvis de ikke sidder på forreste række, og de ledsages af en passager, der er mindst 16 år gammel. 

  På internationale forbindelser må mindreårige mellem 0 og 14 år (mindreårige, som endnu ikke er 14 år) kun rejse, hvis de er ledsaget af en voksen (forældre, værge eller anden myndig person). Hvis mindreårige under 14 år rejser på internationale forbindelser ledsaget af en voksen, der ikke er deres forældre eller værge, skal sidstnævnte give udtrykkelig tilladelse og underskrive en samtykkeerklæring hos det kompetente politihovedkontor (Questura), som kan downloades på følgende link

  Rejseautorisationens gyldighed er begrænset til den enkelte rejse (skal være en envejs- og/eller returrejse) uden for den mindreåriges bopæl med en bestemt destination. 

  Hvis mindreårige mellem 14 og 15 år (mindreårige, som allerede er 14 år, men endnu ikke 15 år gamle) ønsker at rejse med internationale forbindelser uden at være ledsaget af en voksen, skal deres forældre eller værge give en skriftlig tilladelse, der skal vedhæftes billetten, ved brug af formularen, der findes på følgende link

  På nationale forbindelser må mindreårige mellem 0 og 10 år (mindreårige, som endnu ikke er 10 år) kun rejse, hvis de er ledsaget af en voksen (forældre, værge eller anden myndig person). Hvis mindreårige under 10 år rejser på nationale forbindelser ledsaget af en voksen, der ikke er dennes forældre eller værge, skal sidstnævnte give udtrykkelig tilladelse, der skal vedhæftes billetten, ved brug af formularen på følgende link.

 • Hvis mindreårige mellem 10 og 15 år (mindreårige, som allerede er 10 år men endnu ikke 15 år gamle) ønsker at rejse med nationale forbindelser uden at være ledsaget af en voksen, skal deres forældre eller værge give en skriftlig tilladelse, der skal vedhæftes billetten ved brug af formularen, der findes på følgende link

  Flix og FlixCompanies er ikke ansvarlige for at føre tilsyn med mindreårige.
 • Ad. 12: En person, hvis mobilitet er nedsat mht. brug af transport på grund af et fysisk handicap (sensorisk eller bevægelsesmæssigt, permanent eller midlertidigt), mentalt handicap eller nedsat funktionsevne, eller anden årsag til handicap, eller på grund af alder, og hvis tilstand kræver passende opmærksomhed og tilpasning af den service, der ydes til alle passagerer, til hans eller hendes specifikke behov (“Person med handicap eller nedsat mobilitet” eller “Handicappet person”).
 • Ad. 12.2.1: En ledsagende person har ret til at rejse gratis, hvis passageren kan bevise, at det er nødvendigt at ledsage passageren til enhver tid. Bevis gives ved at vise det relevante dokument, der angiver behovet for konstant assistance ved afrejsen; i Italien er sundhedscertifikatet (Certificato) udstedt af den lokale sundhedsmyndighed (ASL) eller det nationale direktorat for socialforsikring (INPS).
 • Ad. 12.2.3: Ledsagerhunde til personer med handicap og førerhunde til blinde transporteres gratis ved fremvisning af et gyldigt dokument, der viser alvorligt handicap eller et tilsvarende certifikat (se 12.2.1). Disse dyr skal bære mundkurv, hvis chaufføren eller en passager anmoder om det.
 • Vedr. 12.5.1: Af sikkerhedsmæssige årsager skal kørestole være sammenklappelige og uden elektrisk motor. Eventuel ekstern motor, der skal anvendes på kørestolen, er også forbudt af samme årsager.

4. Yderligere befordringsbetingelser i Polen

 • Ad. 2.2: Bestemmelsen udelukker ikke passagerens ret til at ændre befordringsaftalen eller annullere befordringskontrakten på det sted, hvor bussen standser ved busstoppestedet i løbet af rejsen, når forbindelsen drives af FlixBus Polska sp. z o.o. Annullering af befordringsaftalen under rejsen kræver forudgående varsel til chaufføren. Ændring af befordringsaftalen under rejsen kræver forudgående varsel til chaufføren og køb af en ny billet.
 • Ad. 3.1: Billetter, som er købt til forbindelser udført af FlixBus Polska sp. z o.o., gælder som fakturaer i forhold til den polske lov om omsætningsafgift.
 • Ad. 3.2.1: Køb af billetter til forbindelser, der drives af FlixBus Polska sp. z o.o., er muligt ombord på udvalgte busser.
 • Ad. 3.5.4: For rejser inden for Polens grænser tilbydes lovmæssige rabatter til berettigede personer i henhold til polsk lovgivning om retten til befordring til nedsat pris i den offentlige trafik eller andre bestemmelser. I dette tilfælde beregnes gebyret på grundlag af den lovmæssige rabat og prisen, der er angivet i prislisten og gælder for den angivne strækning. Passageren er forpligtet til at fremvise et gyldigt dokument som bekræftelse på rabatberettigelsen forud for indstigning i bussen. Informationer om retten til tjenestebevillinger og gyldige dokumenter til bekræftelse af denne ret finder du her.
 • Ad. 5: For tjenester, der leveres af FlixBus Polska sp. z o.o., gælder bestemmelserne angivet under punkt 5 også i tilfælde af manglende fremvisning af gyldig dokumentation for eventuel berettigelse til gratis eller reduceret billetpris.
 • Ad. 5.3: For tjenester, der leveres af FlixBus Polska sp. z o.o., vil den øgede billetpris være summen af den relevante billetpris plus den ekstra billetpris: PLN 150 - opkrævet under inspektion eller PLN 200 - ved udstedelse af en betalingsanmodning.
 • Ad. 5.4: For tjenester, der leveres af FlixBus Polska sp. z o.o., vil den øgede billetpris og den ekstra billetpris blive refunderet, og betalingsanmodningen vil blive annulleret, efter betaling af et administrationsgebyr på PLN 15, og hvis passageren senest 7 dage efter rejsedatoen kan fremvise dokumentation for, at den pågældende rejse blev bestilt med berettigelse til en gratis eller reduceret rejsebillet. Den relevante dokumentation skal sendes via kontaktformularen på https://help.flixbus.com/s/contact-us?language=da eller med registreret brev til denne adresse: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, Polen.
 • Ad. 9.3: Indtagelse af alkohol ombord på bussen er forbudt i Polen.
 • Ad. 9.5: For forbindelser, der udføres af FlixBus Polska sp. z.o.o., gælder punkt 9.5. i det omfang, at passageren skal betale et erstatningsbeløb, der svarer til de skader, der rent faktisk er opstået.
 • Ad. 12: I Polen og på ruter, der varetages af FlixBus Polska sp. z o.o., gælder afsnit 12.2.3 og 12.2.4 for personer med funktionsnedsættelse med servicehunde som defineret i de relevante love. Følgende bestemmelser gælder:
 • Ad. 12.2.3: Servicehund tilhørende en person med funktionsnedsættelse transporteres uden ekstra omkostninger, forudsat at den er udstyret med en sele, og personen med funktionsnedsættelse har et certifikat, der bekræfter servicehundens status og et certifikat for påkrævede veterinærvaccinationer. Disse dyr er ikke forpligtede til at have mundkurv på.
 • Ad. 12.2.4: Bestemmelsen gælder ikke.
 • Ad. 17: For Polen gælder nedenstående 17 regler ikke men derimod følgende ansvarsbestemmelser (17.8.1 til 17.8.9), der svarer til polsk civilret og den polske lov om offentlig transport:
 • Ad. 17.8.1: Klager, der opstår som følge af den med busselskabet indgåede befordringsaftale, skal fremlægges skriftligt for FlixBus via formularerne på Flixs webportaler eller via et anbefalet brev til følgende adresse: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-466 Warszawa, Polen. Klager kan fremlægges inden for et år fra datoen for opståelsen af situationen, der er genstand for klagen.
 • Ad. 17.8.2: Klagen skal særligt indbefattet benævnelse af den person, der har fremlagt klagen, beskrivelse af situationen og de deraf resulterende beskyldninger, informationer om skaden, det fremsatte krav samt klagerens underskrift. Den originale billet eller en kopi heraf, samt andre dokumenter til indgåelse af befordringsaftalen, skal vedlægges klagen, herunder dokumenter, der beviser retten til gratis befordring eller befordring til nedsat pris.
 • Ad. 17.8.3: I tilfælde af klager vedrørende bagage skal skaden og situationen, som førte til skaden, beskrives detaljeret.
 • Ad. 17.8.4: Hvis klagen ikke indbefatter ovennævnte informationer, skal disse fremlægges efterfølgende. I dette tilfælde opfordrer busselskabet klageren til at fremlægge disse informationer inden for 14 dage efter modtagelse af klagen. En udeblivende reaktion på denne opfordring fra klagerens side inden for fristen medfører, at klagen ikke bearbejdes yderligere.
 • Ad. 17.8.5: Busselskabet bearbejder klagen inden for 30 dage fra datoen for modtagelsen af den udfyldte klageformular.
 • Ad. 17.8.6: Yderligere betingelser og den præcise klageprocedure bestemmes af den polske transportlovgivning og i udførelsesbestemmelserne.
 • Ad. 18 og 19: Disse bestemmelser gælder ikke for forbindelser, der drives af FlixBus Polska sp. z o.o.

5. Yderligere befordringsbetingelser i Tjekkiet

 • Ad. 3.3.3: I henhold til bestemmelserne i afsnit 1840 af lov nr. 89/2012, fællesbetegnet civilretsplejeloven, som ændret, vil de særlige bestemmelser vedrørende forpligtelser iht. kontrakter udført som fjernkontrakter, iht. hvilke forbrugeren har ret til at annullere kontrakten inden for en periode på fjorten dage, ikke være gældende for passagertransportkontrakter.
 • Ad. 11.2 til 11.4: I stedet for aldersbegrænsningen angivet i artikel 11.2 til 11.4 må børn under seks år kun transporteres, hvis de ledsages af en person, der er over ti år gammel.
 • Ad. 11.5: Passagerer op til en alder på seks år transporteres gratis. Dette gælder ikke for barn nummer to eller eventuelle efterfølgende børn ledsaget af samme passager, eller hvis barnet tilbydes et særskilt sæde efter anmodning fra den ledsagende passager. Passagerer på 6-18 år rejser til nedsatte priser.
 • Ad. 12: Inden for Tjekkiet rejser personer med handicap eller nedsat mobilitet til en nedsat pris, hvis de fremviser et gyldigt ZTP- eller ZTP/P-kort, der er udstedt i Tjekkiet.
 • Ad. 12.2.1: Vejlederen transporteres gratis, hvis der fremvises dokumentation for behov for permanent vejledning. Tilvejebringelse af dokumentation er defineret som fremvisning af et passende dokument ved rejsens begyndelse, der angiver behovet for permanent vejledning. I Tjekkiet består dette af fremvisning af et gyldigt ZTP/P-kort, det er udstedt i Tjekkiet.
 • Ad. 12.2.4: Bestemmelsen gælder ikke.
 • Ad. 16.2: I tilfælde af at en passager har en enkeltbillet til en forbindelse, der på afrejsedestinationen er forsinket i 60 minutter eller mere, og hvis passageren vælger at aflyse rejsen, har vedkommende ret til at få refunderet rejsebilletprisen.
 • Ad. 17.1. til 17.3, 17.6 og 17.7: De lovbestemte ansvarsbestemmelser vil være gældende.
 • Ad. 17.4.2: I stedet for de inkluderede bestemmelser vil følgende være gældende: kun bagage, hvis pris ikke overstiger 3.000 CZK, må afleveres til transport i bagagerummet.
 • Ad. 18: I tillæg til disse generelle befordringsbetingelser vil dekret nr. 175/2000 udstedt af transport- og kommunikationsministeriet, fællesbetegnet Transportregler for offentlig jernbane- og vejtransport, eller anden relevant lovgivning, være gældende.
 • Ad. 19: Enhver potentiel retssag mellem FlixBus CZ s.r.o. og en passager skal indbringes for en domstol i Tjekkiet.

6. Yderligere befordringsbetingelser i Sverige

 • Ad 16.2: 
  • Forsinkelser på ture med linjer med en samlet distance på under 150 km. (f.eks. linje 690 Arlanda til Stockholm C)
   • På ture med linjer med en samlet distance på under 150 km gælder andre bestemmelser i tilfælde af forsinkelser på mere end 20 minutter.
   • Passagerer kan enten fortsætte rejsen med andre transportmidler eller fortsætte rejsen med den forsinkede bus. I begge tilfælde vil passagerer være berettigede til økonomisk kompensation. Det afhænger ikke af distancen, som du selv dækker, men af den samlede distance for den buslinje, som du bruger.
  • Kompensation for andre transportmidler.
   • Hvis der er rimelig grund til at antage, at passagerers ankomst til deres destination vil blive forsinket mere end 20 minutter, er passagerer berettigede til først at gennemføre rejsen med andre transportmidler og derefter modtage kompensation for den alternative transport. Den alternative transport kan for eksempel være offentlig transport, taxa eller egen bil. Anmodninger om refusion for taxature kan kun tages i betragtning, hvis turen blev udført fra og til de nøjagtige stationer, der var booket eller planlagt.
   • Omkostningerne til alternativ transport skal være rimelige i forhold til omstændighederne og må ikke overstige 1/40 af prisen på grundbeløbet, som defineret af Sveriges Försäkringskassan (2010:110), (SEK 1182,50 for år 2020). Der er ingen forhåndsbestemte grænser for, hvad rimelige omkostninger er, og det vil blive afgjort i hvert enkelte tilfælde.
   • Passagerer kan også være berettigede til kompensation for andre transportmidler for en forsinkelse, selv hvis passageren ikke havde været i stand til at købe en busbillet. Bussen skal være forsinket mere end 20 minutter, og passagerer skal have planlagt at rejse med denne specifikke busrejse, som er blevet forsinket. Der skal foreligge bevis for, at passagerer har foretaget forberedelser såsom at være ved busstoppestedet/busstationen for at rejse med den bus, som er blevet forsinket. 
  • Refusion af billetgebyrer
   • Hvis passagerer vælger at fortsætte deres rejse med den forsinkede bus, er de berettigede til en refusion af prisen:
    • Hvis rejsen er forsinket mere end 20 minutter, har de ret til en refusion på 50 % af billetprisen.
    • Hvis rejsen er forsinket mere end 40 minutter, har de ret til en refusion på 75 % af billetprisen.
    • Hvis rejsen er forsinket mere end 60 minutter, har de ret til en refusion på 100 % af billetprisen.
   • Passagerer, der anmoder om en refusion for alternativ transport, skal indgive et krav inden for to måneder efter forsinkelsen fandt sted.

7. Yderligere befordringsbetingelser i Storbritannien

 • Ad. 11.3: Gælder kun for rejser, der forbliver inden for Storbritannien.
 • Ad. 11.4: Hvis rejsen fører uden for Storbritannien, skal barnet være mindst 16 år for at rejse alene.

8. Yderligere befordringsbetingelser i Spanien

 • Ad. 19: Flix SE giver udtrykkeligt afkald på og udelukker Transport Arbitration Boards’ kompetence til løsning af tvister vedrørende de tjenester, som Flix SE yder. Hvis passagerer indsender krav til Transport Arbitration Boards, vil de blive informeret om alternative tvistbilæggelsesmuligheder.

9. Yderligere befordringsbetingelser i Grækenland

 • Ad. 9: Følgende passagerforpligtelser finder anvendelse:
  • Passagerer må ikke støje (f.eks. bruge en radio med højtalere).
  • Må ikke påsætte klistermærker, dele trykte materialer, handle med varer, udføre propaganda af nogen art, spille på musikinstrumenter og tigge.
 • Ad. 11.2: Børn og mindreårige, som endnu ikke er fyldt 7 år, vil kun få lov til at rejse på nationale og internationale rutetjenester, hvis de ledsages af en voksen.
 • Ad. 11.3: Børn og mindreårige mellem 7 og 14 år må kun rejse alene i tilfælde af, at en forælder eller værge har bekræftet skriftligt under bookingen, at den pågældende mindreårige er i stand til at påbegynde rejsen uledsaget og uden opsyn. Flix, FlixCompanies og deres tilknyttede selskaber påtager sig udtrykkeligt intet ansvar for at føre tilsyn med en mindreårig. Børn, der rejser alene, må ikke befordres med natbus eller på tværs af landegrænser. Herudover må børn, der rejser alene, ikke være med på rejser, der omfatter skift.
 • Ad. 11.4: På rutetjenester mellem Grækenland og EU-medlemsstater kan børn og mindreårige rejse selvstændigt, efter de er fyldt 6 år. Ved rejser med ledsagede børn skal eventuelle klapvogne anbringes i bagagerummet af barnets ledsager.
 • Ad. 16.1: Passagerer, der rejser mellem Grækenland og andre medlemsstater, kan få lov til at transportere små dyr under passagerens ansvar og efter føreren eller andet autoriseret personales vurdering, afhængigt af antallet af passagerer i køretøjet (kapacitet) og deres sikkerhed (med undtagelse af servicehunde), hvis:
  • Det er anbragt i et sikkert, lukket transportbur med mål på op til 70 cm x 40 cm x 50 cm.
  • Det ledsages af dets ejer eller omsorgsperson.
  • Ejeren eller omsorgspersonen bærer et personligt sundhedskort – dyrets pas.
  • Dyrets ejer eller omsorgsperson forbliver tæt på det og sørger for, at skader på eller gener for de andre passagerer undgås.
  • De sætter dyrene i de frie rum i køretøjerne, uden for gangene, indgangs-/udgangsstederne og stedet for billetvalidering for ikke at bringe den sikre transport af andre passagerer i fare.
  • Under regelmæssige og lejlighedsvise rutetjenester i byer og mellem lande er det obligatorisk, at dyrene transporteres i passagerrummet og under ingen omstændigheder i bagagerummet (herunder også dyr i pakker).
  • Nærmere bestemt skal servicehunde, navnlig trænede førerhunde for blinde personer, servicehunde for bevægelseshæmmede personer samt hunde, der er i gang med at blive trænet som førerhunde, transporteres som følger:
  • Uden et bur og mundkurv, hvis de er i snor, uanset deres størrelse.
  • Ejeren eller træneren, alt efter omstændighederne, af førerhunden skal bære og fremvise, når der anmodes herom af billetinspektøren eller det personale, der er specielt autoriseret til dette formål, de dokumenter, der defineret ved lov bekræfter tilstrækkelig træning af dyret (hvis det er trænet eller er i gang med at blive trænet), dets helbred, og at ejeren eller træneren af hunden har den relevante certificering og bevis for håndtering af dyret.
  • Er ejeren eller træneren EU-statsborger eller statsborger i et tredjeland men opholder sig i Grækenland i en kort periode, skal de nødvendige dokumenter, som er udstedt af en formel myndighed eller tjeneste i oprindelseslandet, oversættes til engelsk. Ved længerevarende ophold i Grækenland (dvs. arbejdsårsager, permanent ophold osv.) skal de ovennævnte dokumenter oversættes officielt til græsk af de græske myndigheder i udlandet (ambassader osv.) i henhold til bestemmelserne i den relevante lovgivning.
  • Ejeren eller træneren, alt efter omstændighederne, af førerhunden er ansvarlig for opretholdelse af renligheden af køretøjet og andre passagerers uhindrede transport og bevægelse.

Ved skade bemærkes det, at de generelle bestemmelser i retsplejeloven om dyrets ejers ansvar for skade påført en anden person (artikel 924 CV) gælder.

 • Ad. 14: Busselskabet og dets medarbejdere er forpligtede til at forsikre passagererne i tilfælde af en trafikulykke under hele transportens varighed, indtil og inklusive tidspunktet for påstigning og afstigning af køretøjet.